Mikroplast: Forslag om restriksjon i produkter

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslagene. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået Echa er 20. september 2019.

Publisert 27.03.2019

Forslagene gjelder, med visse unntak, forbud og begrensning av bruk eller omsetning av produkter som inneholder en viss mengde eller frigir enkelte av disse stoffene:

  • For mikroplast omfatter reguleringsforslaget mikroplastpartikler som er tilsatt med hensikt til produkter som skal brukes av forbrukere eller profesjonelle.
  • For formaldehyd omfatter reguleringsforslaget forbrukerprodukter hvor formaldehyd frigis.
  • For siloksanene omfatter reguleringsforslaget omsetning av enkelte personlig pleieprodukter, forbrukerprodukter og produkter som brukes av profesjonelle om de inneholder konsentrasjoner av siloksanene D4, D5 og D6 over 0,1 prosent.
  • Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om kommentarer på forslagene. Høringsfrist er 20. september 2019. Det oppfordres imidlertid til å sende innspill før 20. mai, 2019, i forkant av første diskusjon i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og sosioøkonomisk analyse (Seac).

Forslaget omfatter følgende stoffer:

Stoff

Cas-nummer

microplastics

-

formaldehyde and formaldehyde releasers

-

octamethylcyclotetrasiloxane (D4)

556-67-2

decamethylcyclopentasiloxane (D5)

541-02-6

dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)

540-97-6

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt

Echa har tre registre:

Relatert: