Regulering av farlige stoffer i tekstiler og fottøy - Endring av Reach-forskriften

Reach-forskriften er endret ved at en EU-forordning som endrer Reach vedlegg XVII er gjennomført i norsk rett og innebærer at det blir innført regulering av visse CMR-stoffer i tekstiler og fottøy.

Publisert 18.03.2019

Forordning (EU) 2018/1513 er tatt inn i Reach-forskriften 23. februar 2019.

Endringen av Reach-forordningen innebærer at det er innført nye begrensninger i ny post 72 for visse kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer) i kategori 1A og 1B i tekstiler og fottøy.

De aktuelle stoffene og grenseverdiene for stoffene er oppgitt i et nytt tillegg 12 Reach vedlegg XVII. Bestemmelsene gjelder fra 1. november 2020.
Når det gjelder reguleringen av formaldehyd vurderer vi å endre produktforskriften § 2-10, som også regulerer formaldehyd i tekstiler.