Hva er SVHC-stoffer?

Dette er stoffer som tilfredsstiller et eller flere av disse kriteriene:

 • svært helseskadelige: kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsskadelige (CMR stoffer, kategori 1A og 1B)
 • svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)
 • helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende stoffer og innåndingsallergener)

Substitusjonsplikt

Virksomheter som omsetter eller bruker SVHC-stoffer bør snarest starte arbeidet med å vurdere om disse stoffene kan erstattes med mindre helse- og miljøskadelige stoffer eller alternativ teknologi. Etter oppføring på kandidatlista kan stoffene

 • bli underlagt krav om autorisasjon, da vil stoffene bli forbudt å bruke og omsette, med mindre man har fått autorisasjon av EU-kommisjonen
 • bli ilagt restriksjoner i form av totale eller delvis forbud/begrensinger, alene eller i blandinger eller faste bearbeidede produkter

Scip-databasen

Virksomheter som omsetter faste produkter som inneholder SVHC-stoffer, må melde inn informasjon i Scip-databasen hos Echa. Scip er en forkortelse for «Substances of Concern In Articles, as such or in complex objects (Products)».

Når produkter blir til avfall, kan forekomsten av farlige stoffer gjøre avfallet uegnet til materialgjenvinning. Scip-databasen er opprettet for å sikre at informasjon om stoffer som gir stor grunn til bekymring (stoffer som er oppført på kandidatlisten) blir tilgjengelig. Hensikten er å oppmuntre til substitusjon, til utvikling av tryggere alternativer for helse og miljø, og å unngå at produkter med stoffer som gir stor grunn til bekymring materialgjenvinnes.

Leverandører skal melde inn innholdet av slike stoffer i produktene. Informasjonen vil dermed være tilgjengelig i hele produktets levetid inkludert på avfallsstadiet. Informasjonen i databasen er spesielt nyttig for virksomheter som håndterer avfall. Forbrukere skal også få tilgang til denne informasjonen. I tillegg kan det være nyttig for myndigheter å få kunnskap om hvilke typer produkter og materialer som kan inneholde farlige stoffer.

Følgende leverandører av produkter innenfor EU/EØS skal sende melding til Scip-databasen:

 • produsenter
 • importører
 • distributører

Enhver produsent, importør eller distributør av et produkt som bringes i omsetning innenfor EU/EØS, og som inneholder et stoff oppført på kandidatlisten i Reach, i en andel på mer enn 0,1 vektprosent, må sende melding til Scip-databasen hos Echa.

En virksomhet som importerer et produkt fra et land utenfor EU/EØS, er en importør. En virksomhet som kjøper et produkt av en leverandør innenfor EU/EØS, regnes som en distributør.

Denne bestemmelsen gjelder ikke leverandører som leverer produkter direkte til forbrukere med mindre leverandør også er importør eller produsent av produktet.

Kandidatlisten oppdateres to ganger i året (i juni og desember), og det er derfor nyttig å holde seg løpende informert om hvilke stoffer som vil kunne bli oppført på listen.

Følgende informasjon skal meldes:

 • opplysninger om produktets identitet
 • stoffenes navn, konsentrasjonsintervall og hvor i produktet stoffene forekommer
 • annen informasjon om trygg håndtering av produktet

Selve registreringen i Scip-databasen foregår på Echas nettsted.

Start innmelding

Plikten til å melde inn denne informasjonen er inkludert i rammedirektivet for avfall og trådte i kraft i EU 5. januar 2021 og gjelder for produkter som omsettes i EU. Kravet er tatt inn i norsk regelverk i produktforskriften §2-32 og gjelder fra 16. april 2021 for produkter som omsettes i Norge.

Informasjonsplikt

Virksomheter som omsetter eller bruker noen av stoffene på kandidatlista – enten alene, i stoffblandinger eller i produkter – er forpliktet til å informere arbeidstakere, forbrukere og Echa.

For leverandører av faste bearbeidede produkter med mer enn 0,1 prosent av et SVHC-stoff gjelder:

 • plikt til å gi mottaker av produktet informasjon om sikker bruk.
  På forespørsel fra forbruker må slik informasjon gis innen 45 dager.
 • plikt til å melde til Echa innen 6 måneder etter at stoffet ble ført opp på kandidatlista, hvis årlig produksjon/import av stoffet er mer enn 1 tonn
 • plikt til å registrere sine produkter i Scip-databasen. 

For stoffer og stoffblandinger med mer enn 0,1 prosent av et SVHC-stoff (0,2 prosent for gasser) gjelder:

 • leverandøren må framskaffe sikkerhetsdatablad selv om stoffet ikke er klassifiseringspliktig (gjelder primært PBT/vPvB-stoffer)

Nye stoffer på lista

Ansvarlige myndigheter i EU/EØS-landene og Echa (på oppdrag fra EU-kommisjonen) kan foreslå nye stoffer til kandidatlista. Echa sender forslagene på internasjonal høring. Det er Medlemsstatskomiteen i Echa (MSC) som vurderer om stoffene oppfyller SVHC-kriteriene. Echa fører opp nye stoffer på kandidatlista to ganger per år.

Påvirke og holde seg oppdatert

Miljødirektoratet informerer om Echas høyringar i meldingar som ein kan abonnere på varslar om (sjå nedst på sida). All informasjon om regulering av stoff ligg òg tilgjengeleg på Echas nettstad.

Kommande endringar i regelverket skal i utgangspunktet òg blir innført i Noreg. Dersom aktørar på den norske marknaden har kommentarar til eit endringsforslag, er det viktig å gi innspel til Echas høyring for å kunne ha reell påverknadsmoglegheit.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt

Echa har tre registre:

Spørsmål?