Hva er SVHC-stoffer?

Dette er stoffer som tilfredsstiller et eller flere av disse kriteriene:

 • svært helseskadelige: kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsskadelige (CMR stoffer, kategori 1A og 1B)
 • svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)
 • helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende stoffer og innåndingsallergener)

Substitusjonsplikt

Virksomheter som omsetter eller bruker SVHC-stoffer bør snarest starte arbeidet med å vurdere om disse stoffene kan erstattes med mindre helse- og miljøskadelige stoffer eller alternativ teknologi. Etter oppføring på kandidatlista kan stoffene

 • bli underlagt krav om autorisasjon, da vil stoffene bli forbudt å bruke og omsette, med mindre man har fått autorisasjon av EU-kommisjonen
 • bli ilagt restriksjoner i form av totale eller delvis forbud/begrensinger, alene eller i blandinger eller faste bearbeidede produkter

Scip-databasen

Virksomheter som omsetter faste produkter som inneholder SVHC-stoffer, må melde inn informasjon i Scip-databasen hos Echa. Scip er en forkortelse for «Substances of Concern In Articles, as such or in complex objects (Products)».

Start innmelding

Plikten til å melde inn denne informasjonen er inkludert i rammedirektivet for avfall og trådte i kraft i EU 5. januar 2021 og gjelder for produkter som omsettes i EU. Kravet er tatt inn i norsk regelverk i produktforskriften §2-32 og gjelder fra 16. april 2021 for produkter som omsettes i Norge.

Informasjonsplikt

Virksomheter som omsetter eller bruker noen av stoffene på kandidatlista – enten alene, i stoffblandinger eller i produkter – er forpliktet til å informere arbeidstakere, forbrukere og Echa.

For leverandører av faste bearbeidede produkter med mer enn 0,1 prosent av et SVHC-stoff gjelder:

 • plikt til å gi mottaker av produktet informasjon om sikker bruk.
  På forespørsel fra forbruker må slik informasjon gis innen 45 dager.
 • plikt til å melde til Echa innen 6 måneder etter at stoffet ble ført opp på kandidatlista, hvis årlig produksjon/import av stoffet er mer enn 1 tonn
 • plikt til å registrere sine produkter i Scip-databasen. 

For stoffer og stoffblandinger med mer enn 0,1 prosent av et SVHC-stoff (0,2 prosent for gasser) gjelder:

 • leverandøren må framskaffe sikkerhetsdatablad selv om stoffet ikke er klassifiseringspliktig (gjelder primært PBT/vPvB-stoffer)

Nye stoffer på lista

Ansvarlige myndigheter i EU/EØS-landene og Echa (på oppdrag fra EU-kommisjonen) kan foreslå nye stoffer til kandidatlista. Echa sender forslagene på internasjonal høring. Det er Medlemsstatskomiteen i Echa (MSC) som vurderer om stoffene oppfyller SVHC-kriteriene. Echa fører opp nye stoffer på kandidatlista to ganger per år.

Påvirke og holde seg oppdatert

Miljødirektoratet informerer om Echas høyringar i meldingar som ein kan abonnere på varslar om (sjå nedst på sida). All informasjon om regulering av stoff ligg òg tilgjengeleg på Echas nettstad.

Kommande endringar i regelverket skal i utgangspunktet òg blir innført i Noreg. Dersom aktørar på den norske marknaden har kommentarar til eit endringsforslag, er det viktig å gi innspel til Echas høyring for å kunne ha reell påverknadsmoglegheit.

Spørsmål?