Leverandører av farlige kjemikalier skal levere sikkerhetsdatablad til sine kunder.

Krav til format og innhold i et sikkerhetsdatablad er gitt i Reach artikkel 31 og i vedlegg II. 

Krav om sikkerhetsdatablad

Regelverket stiller krav om sikkerhetsdatablad for:

 • stoffer og stoffblandinger som er klassifiseringspliktige i henhold til gjeldende regelverk om klassifisering og merking av farlige kjemikalier
 • stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) og for stoffer som er svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB)
 • Reach vedlegg XIII gir kriterier for slike stoffer
 • stoffer som er oppført på Kandidatlista i Reach

For stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige gjelder i tillegg at leverandører på anmodning skal levere et sikkerhetsdatablad dersom stoffblandingen inneholder:

 • minst ett farlig stoff i konsentrasjoner på minst 1 vektprosent for ikke-gassformige stoffblandinger, og minst 0,2 vektprosent for gassformige stoffer
 • minst ett PBT-stoff eller vPvB-stoff eller stoff på kandidatlisten i konsentrasjoner på minst 0,1 vektprosent for ikke-gassformige stoffblandinger
 • stoffer som det er fastsatt yrkeseksponeringsgrenser for i EØS-regelverket

Innhold i sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatabladene skal være skrevet på norsk og skal inneholde 16 obligatoriske punkt. Sikkerhetsdatablad for kjemikalier som er deklareringspliktige skal inneholde deklarasjonsnummer i punkt 15.1.

Nødnummer skal oppgis i sikkerhetsdatabladets punkt 1.4.

Du finner nærmere informasjon om krav til innhold hos Arbeidstilsynet, som har hovedansvar for regelverket om sikkerhetsdatablad.

Utvidet sikkerhetsdatablad - eksponeringsscenarier

Sikkerhetsdatablad for klassifiseringspliktige stoffer eller stoffer som er PBT eller vPvB og som er registrert i Reach i årlig mengde over ti tonn, skal ha utvidet sikkerhetsdatablad. Et utvidet sikkerhetsdatablad har eksponeringsscenarioer, som kommer fra registreringen av stoffene, vedlagt (for stoff), eller integrert (for stoffblandinger).

Eksponeringsscenariene skal fungere som en veiledning for sikker håndtering av kjemikalier i virksomhetene. De skal dekke eksponering av ytre miljø, arbeidsmiljø og forbrukere gjennom hele stoffets livssyklus (inkludert avfall) og skal inneholde:

 • bruksbetingelser, inkludert varighet og hyppighet av bruk, mengde stoff/konsentrasjon av et stoff i et produkt og prosesstemperatur.
 • vernetiltak, for eksempel lokalt ventilasjonsanlegg og luftfiltersystemer
 • praktiske råd for sikker bruk av kjemikalier

Virksomhetenes plikter

Leverandører av farlige stoffer og stoffblandinger, har plikt til å levere (utvidet) sikkerhetsdatablad til alle profesjonelle og industrielle brukere de skal selge til. De har ikke plikt om å levere sikkerhetsdatablad til forbrukere, hvis etiketten eller annen informasjon er tilstrekkelig for å beskytte helse og miljø.

Brukere av farlige kjemikalier plikter å jobbe i samsvar med betingelsene og relevante eksponeringsscenarier beskrevet i sikkerhetsdatablad. Hvis eget bruksområde ikke er dekket, må virksomheten gjøre tiltak for å løse dette. Om tiltakene ikke løser dette utløses flere plikter, blant annet krav om å utarbeide en egen kjemikaliesikkerhetsrapport (CSR) og å sende en egen rapport til Echa (downstream user report). Egne tidsfrister gjelder.

Miljødirektoratets rolle

Arbeidstilsynet er ansvarlig myndighet for Reach-forordningens avdeling IV om opplysninger i forsyningskjeden sammen med Miljødirektoratet.

Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet har innen sine respektive myndighetsområder likeverdige forpliktelser til å følge opp regelverksutviklingen når det gjelder opplysninger i forsyningskjeden.

Følgende myndigheter fører tilsyn innenfor sine respektive ansvarsområder:

 • For arbeidsmiljø: Arbeidstilsynet
 • For ytre miljø: Miljødirektoratet
 • For brann og eksplosjonsfare, militære og sivile eksplosiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • I petroleumsvirksomheten på sokkelen og på enkelte landanlegg: Petroleumstilsynet