Komiteer under Echa

Echas styre (Management Board) er det styrende organet i Echa og skal godkjenne Echas arbeidsprogrammer, årsrapporter, strategiske dokumenter og budsjetter. Styret utnevner direktøren og medlemmene i Rac og Seac. Norge er representert ved Klima- og miljødepartementet.

Komiteen for risikovurdering (Risk Assessment Committee, Rac) har ansvar for å utarbeide Echas uttalelser om søknader om autorisasjon og forslag til restriksjoner (forbud/begrensninger) i henhold til Reach, forslag til klassifisering og merking i henhold til CLP, samt andre spørsmål som følger av Reach når det gjelder risiko for menneskers helse eller miljøet.

Norge har to medlemmer i Rac, som er oppnevnt med grunnlag i sin ekspertise og er ikke representanter for Miljødirektoratet.

Komiteen for sosioøkonomisk analyse (Socio-Economic Analysis Committee, Seac) har ansvar for å utarbeide Echas uttalelser om søknader om autorisasjon og forslag til restriksjoner, samt andre spørsmål som følger av Reach når det gjelder sosioøkonomiske effekter.

Norge har ett medlem i Seac, som er oppnevnt med grunnlag i sin ekspertise og er ikke representant for Miljødirektoratet.

Medlemsstatskomiteen (Member States Commitee, MSC) har fire hovedoppgaver:

  • vurdere SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern) til 
  • vurdere og prioritere stoffer fra kandidatlista som bør inn på lista over stoffer som underlegges krav om autorisasjon (vedlegg XIV til Reach forordningen)
  • vurderer forslag til krav om ytterligere opplysninger på Echas fullstendighetssjekk av registrerte stoff
  • vurdere nasjonal myndigheters forslag til krav om ytterligere opplysninger på stoffer som er under stoffevaluering.

Norge er representert ved Miljødirektoratet.

Forum for tilsyn skal samordne og utvikle kjemikalietilsynsmyndighetene i EU/EØS. Norge er representert ved Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet.

Komiteer under EU-kommisjonen

Reach-komiteen behandler og stemmer over forslag til regelverk som er relevant for Reach. Eksempel på slike regelverk er forordninger som innfører nye restriksjoner i Reach. Når det er oppnådd flertall i komiteen for et regelverksforslag, vedtar EU-kommisjonen det nye regelverket, eventuelt etter en vurdering i Parlamentet og Rådet i EU.

Reach-komiteen behandler også søknader om autorisasjon før EU-kommisjonen fatter den endelige beslutningen. Reach-komiteen stemmer også over enkelte endringer av CLP-forordninger som innebærer en utdyping av regelverket. 

Reach-komiteen består av representanter fra nasjonale ansvarlige myndigheter for Reach i alle EØS/EU-land, inkludert Norge. Norge har de samme rettighetene og pliktene som EU-land, med unntak av stemmerett.

Competent Authorities for Reach and CLP (Caracal) gir råd til EU-kommisjonen og Echa på overordnede spørsmål og problemstillinger knyttet til Reach og CLP.

Caracal diskuterer også kommende endringer av CLP, før disse blir vedtatt av Kommisjonen.

Caracal består av representanter fra nasjonale ansvarlige myndigheter for Reach og CLP i alle EØS/EU-land, inkludert Norge. I tillegg deltar observatører fra blant annet ulike industriorganisasjoner, NGOer og land utenfor EU.