Formålet med ordningen er å forhindre at kraftkrevende industri legger ned produksjonen og flytter den til land som ikke har like streng klimapolitikk, såkalt karbonlekkasje. Virksomhetene som er berettiget kompensasjon, må søke Miljødirektoratet om dette årlig.

Kvotepris

Kvoteprisen som legges til grunn for beregning av CO2-kompensasjon for støtteåret 2022, som utbetales etterskuddsvis i 2023, er 548,18 kroner per EUA.

Kvoteprisen som legges til grunn for beregning av CO2-kompensasjon for støtteåret 2023, ble klar ved utgangen av 2022. Denne er på 844,28 kroner per EUA.

Kvoteprisene som er brukt i beregningene er hentet fra ICE og er levert til Miljødirektoratet av Refinitiv. Valutakursene som er brukt er fra Norges Bank.

Regjeringen har signalisert at de ønsker å innføre et kvoteprisgulv som skal gjelde fra og med støtteåret 2022. Dette er ikke forskriftsfestet ennå, men det er tatt høyde for at det innføres et kvoteprisgulv på 200 kroner per EUA i tabellen under.

Hvem får CO2-kompensasjon?

ESA har, i vedlegg I til sine retningslinjer for statsstøtte i forbindelse med EUs klimakvotesystem, listet 14 sektorer og undersektorer som er særlig utsatt for karbonlekkasje. Den samme listen over sektorer er gitt i tabellen i forskriften § 4.

Virksomheter som har produksjon innenfor én eller flere av disse sektorene eller undersektorene, kan søke om CO2-kompensasjon for denne produksjonen.

Søke om CO2-kompensasjon

Virksomheter som mener seg berettiget, kan innen 1. mars hvert år søke via Altinn om CO2-kompensasjon for foregående år.

Søknaden i Altinn skal blant annet inneholde informasjon om all produksjonen ved det aktuelle anlegget, både kompensasjonsberettiget og eventuell ikke-kompensasjonsberettiget produksjon, og elektrisitetsforbruket knyttet til de enkelte produksjonsprosessene.

Produktene det søkes om CO2-kompensasjon for, skal beskrives med navn og gjeldende Prodcom-kode i søknadsskjema.

Alle tallene som oppgis i søknaden, må være bekreftet av uavhengig tredjepart (revisor). Alle tall som er brukt i søknaden, og produktenes Prodcom-koder, skal komme klart fram i revisorbekreftelsen.

Miljødirektoratet vil hvert år informere tidligere mottakere per e-post når søknadsskjema åpnes.

Nye søkere må kontakte Miljødirektoratet for å få opprettet et søknadsskjema.

Betingelser knyttet til utbetaling av CO2-kompensasjon

Det er to betingelser knyttet til utbetaling av CO2-kompensasjon.

For det første må anlegg med et årlig energiforbruk som overstiger 5 GWh minst ett av de siste fire årene, i henhold til forskriften § 4, oppfylle kravene til energikartlegging i forskriftens vedlegg II for å kunne motta CO2-kompensasjon. Energikartleggingen må gjennomføres senest to år etter første søknad om CO2-kompensasjon.

Alternativt anses anlegget å oppfylle kravene til energikartlegging hvis foretaket har gyldig sertifisering i et energiledelsessystem eller miljøledelsessystem som inneholder en energikartlegging som oppfyller minimumskravene i punkt 2 i forskriftens vedlegg II.

Sertifisering under ISO 50001 anses å være gyldig i denne sammenheng. Dersom andre sertifiseringer er ønsket brukt, bes søker kontakte Miljødirektoratet for avklaring om gyldighet i forkant av søknad.

I tillegg skal søker i henhold til forskriften § 4 enten:

a. implementere anbefalinger fra kartleggingsrapporten, forutsatt at tilbakebetalingstiden på investeringene ikke overstiger tre år og at kostnadene av investeringene er proporsjonale, eller

b. sørge for at minst 30 prosent av deres kraftforbruk stammer fra fornybare energikilder, eller

c. bruke minst 50 prosent av kompensasjonen til å investere i prosjekter som vil lede til betydelige utslippsreduksjoner hos installasjonen og godt under utslippsstandarden («benchmarken») for tildeling av vederlagsfrie kvoter i det europeiske kvotesystemet.

Beregningsmetoder for CO2-kompensasjon

CO2-kompensasjonen kan i henhold til forskriften § 6 beregnes på to forskjellige måter.

CO2-utslippsfaktoren er i begge tilfeller 0,53 tonn CO2 per MWh i perioden 2021–2025.

Støtteintensiteten er i begge tilfeller 0,75 i perioden 2021–2030.

Kvoteprisgulvet er i begge tilfeller 200 kroner per EUA i perioden 2022-2030.

Historiske utbetalinger av CO2-kompensasjon og kvotepriser

Tabellen under viser samlet utbetaling av CO2-kompensasjon og kvotepris for hvert år i perioden mellom 2013 og 2020.

For støtteåret 2013 ble det bare betalt ut kompensasjon for et halvt år, ettersom forskriften først trådte i kraft i juli 2013.

Utbetaling av CO2-kompensasjon til norsk industri