Ordningen eksisterer for å forhindre at industri flytter produksjonen til land som ikke har like streng klimapolitikk. Virksomhetene må søke Miljødirektoratet om kompensasjon og de må rapportere årlig.

Ordningen er nedfelt i forskrift om CO2-kompensasjon for industrien og gjaldt for perioden 1. juli 2013 til 31. desember 2020. 

Klimakvotepris og utbetaling

Kvoteprisen som vil bli lagt til grunn for beregning av CO2-kompensasjon for støtteåret 2020, som utbetales etterskuddsvis i 2021, er 248,18 kroner per tonn CO2.

Total utbetaling for 2020, fordelt på 46 virksomheter, kom på rundt 2 526 millioner kroner.

Kvotepriser og utbetaling (2013- )

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kvotepris [kroner/tonn CO2] 59,27 36,61 51,68 70,02 50,25 54,91 155,31 248,18
Utbetaling [kroner] 222'695'445 401'856'692 497'897'386 636'413'167 469'248'758 543'994'977 1'427'874'214  

Hvem får kompensasjon?

EU har definert 15 sektorer som er særlig utsatt for karbonlekkasje. Bedrifter innenfor en av disse sektorene med et årlig elektrisitetsforbruk som overstiger 10 GWh kan søke om å motta Co2-kompensasjon.

Søke om kompensasjon

Årlig kompensasjon skal beregnes ved å multiplisere virksomhetens grunnlag for kompensasjon med støtteårets kvotepris og støtteintensitet.

For virksomheter uten egenkraft eller langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005:

  • Årlig kompensasjon = grunnlag for kompensasjon * støtteårets EUA forwardpris * støtteintensitet

For virksomheter med produksjon dekket av egenkraft eller langsiktige kontrakter inngått før 2005:

  • Årlig kompensasjon = grunnlag for kompensasjon * støtteårets EUA forwardpris * støtteintensitet * avkortningsfaktor

Beregning av grunnlag for kompensasjon er avhengig av om støtteberettiget produksjon er dekket av en energieffektivitetsstandard gitt i forskriftens vedlegg I, eller alternative standarder som er definert i forskriftens § 7.

For virksomheter uten egenkraft eller langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005:

  • Årlig kompensasjon = grunnlag for kompensasjon * støtteårets EUA forwardpris * støtteintensitet

For virksomheter med produksjon dekket av egenkraft eller langsiktige kontrakter inngått før 2005:

  • Årlig kompensasjon = grunnlag for kompensasjon * støtteårets EUA forwardpris * støtteintensitet * avkortningsfaktor

Alle tallene i søknaden må være bekreftet av uavhengig tredjepart (revisor).

Ferdig utfylte søknadsskjemaer sendes på e-post til Miljødirektoratet. Søknaden skal merkes med: "Søknad om CO2-kompensasjon".

Søke om vesentlig kapasitetsøkning

Virksomheten må dokumentere at kravene til vesentlig kapasitetsøkning er oppfylt og at dette er kontrollert av en uavhengig tredjepart (revisor).

Ferdig utfylte søknadsskjemaer sendes på e-post til Miljødirektoratet. Søknaden skal merkes med: "Søknad vesentlig kapasitetsøkning av CO2-kompensasjon".

Årlig rapportering

Aktuelle virksomheter skal innen 1. mars hvert år rapportere blant annet produksjonstall og elektrisitetsforbruk for støtteåret til Miljødirektoratet. Den årlige støtten vil bli utbetalt innen 15. april til virksomheter som har oppfylt kravet om årlig rapportering.

Miljødirektoratet krever at alle tall som er en del av den årlige rapporteringen verifiseres av en uavhengig tredjepart (revisor).