Regelverk som gjelder for fluorholdige klimagasser (f-gass) skal sørge for at utslippene av de sterke klimagassene HFK-er, PFK-er og SF6 reduseres, og at import av HKF-er til Norge begrenses.

Fluorholdige gasser brukes hovedsakelig i kuldeanlegg, klimaanlegg, varmepumper, høyspentelektronikk og noen andre produkter.

F-gassene er regulert i forskrifter under forurensingsloven, vegtrafikkloven, produktkontrolloven og særavgiftsloven.

Avfallsforskriften

I forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) er HFK-gassene definert som farlig avfall. Tilsiktede utslipp er forbudt, og det er krav til forsvarlig håndtering av gassene når produkter med gassen tas ut av bruk. For gass som leveres inn til destruksjon utbetales en refusjon tilsvarende avgiftssatsen.

Kjøretøyforskriften

Bruk av HFK-gasser i luftkondisjonering i kjøretøy er regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften). Forskriften gjennomfører EUs direktiv for mobil luftkondisjonering.

Produktforskriften

I forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) stilles det blant annet krav til forsvarlig håndtering av HFK-gasser, lekkasjekontroller, sertifisering for personell og bedrifter som håndterer gassen samt forbud mot bruk i enkelte produkter.

Forskriften gjennomfører EUs forordninger om fluorholdige gasser, hvorav den reviderte f-gassforordningen ble implementert i forskriften i desember 2018. I 2018 ble det også innført importrestriksjoner inkludert et regime for å fase ned import av HFK i bulk. Dette ble introdusert for å innfri våre forpliktelser under Montralprotokollens Kigali-tillegg, som trådte i kraft i 2019.

Forskriften gjelder i hele Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen, ombord på norske skip eller luftfartøy i områder som ikke er undergitt noen stats høyhetsrett og på anlegg og innretninger på den norske kontinentalsokkel. 

Forskrift om særavgifter

I tillegg er det en særavgift på HFK. Avgiften omfatter HFK som importeres i bulk og HFK som inngår i andre produkter. Skatteetaten administrerer særavgiften. 

Endring i regelverket for fluorholdige klimagasser

EU har vedtatt ny forordning for de fluorholdige klimagassene. Den nye
forordningen ble publisert 20. februar 2024 og du finner den her:

Ved denne publiseringen starter den formelle prosessen med å innlemme
forordningen i EØS-avtalen, med nødvendige tilpasninger. Deretter vil forslag
til endringer i regelverket sendes pa nasjonal høring i Norge. Vi kan per nå ikke
si akkurat når vi kan sende det ut på høring.

Kommisjonens utkast til forordning fra april 2022 var på høring i Norge
sommeren 2022.

Plikter i regelverket

Regelverket definerer en rekke krav til bedrifter og personer som har ansvar for utstyr som inneholder f-gasser som skal bidra til at utslipp forebygges og begrenses.

Eksempel på utstyr som omfattes av bestemmelsene er varmepumper, kjøleskap, frysere, butikkdisker, kuldeanlegg montert i lastebiler og i hengere, klimaanlegg i bygg eller biler og høyspentbrytere med f-gasser.

Kravene er ulike for de ulike typene utstyr, men omfatter:

  • forebygging av utslipp, herunder lekkasjekontroller
  • merking
  • loggføring
  • forsvarlig kassering av utstyr og behandling av brukt gass
  • sertifisering av personell og bedrifter som installerer, vedlikeholder og kasserer utstyret

For utstyr som er isolert med SF6-gass som blant annet brukes i høyspentbrytere og annen kraftelektronikk er det også krav om årlig rapportering til Miljødirektoratet.

Regelverket setter også krav til sertifisering for bruk av slukkegasser som brukes i brannvernbransjen.

Det er også krav til at de som forsyner markedet med HFK-gass eller utstyr som inneholder HFK-gass kun kan selge til bedrifter som innehar relevante sertifikat.

Fra 2019 er det innført restriksjoner på import og eksport av HFK i bulk. Import av HFK i bulk skal fases ned. 

Krav om sertifisering

Forskriften setter krav til at personell og bedrifter som utfører arbeid på anlegg med f-gasser, er sertifisert eller har opplæringsbevis. 

Etter 1. juni 2020 skal sertifikatene ha en tidsbegrenset gyldighet på fem år (paragraf  6a-3a). På grunn av koronapandemien ble den tidsbegrensede gyldigheten for sertifikat utsatt til 1. juli 2022.

Opplæringsbevis har ikke noe krav om tidsbegrenset gyldighet. 

Kostnadene med ordningen for sertifisering dekkes gjennom gebyr fra de som søker om sertifikat eller opplæringsbevis (paragraf 6a-5).

Krav om merking

Anlegg og produkter som inneholder, eller hvis funksjon er avhengig av, f-gasser skal merkes forskriftsmessig. Av merkingen skal det fremgå at utstyret inneholder f-gasser og opplysninger om hvilken f-gass som inngår samt fyllingsmengden.

Nye forbud

På sikt må også bruk av f-gasser fases ut, for å kunne redusere klimagassutslippene tilstrekkelig. Regjeringen har varslet at avgift på klimagasser skal trappes opp fram mot 2030, importen av HFK-er i bulk skal fases ned og nye bruksforbud innføres som følge av EUs f-gassforordning. Dette vil gjøre at gassene blir dyre i innkjøp, og det blir færre bruksområder hvor man kan bruke spesielt HFK-gasser i fremtiden.

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet er myndighet for avfalls- og produktforskriften og bemyndiger sertifiseringsorgan.

Miljødirektoratet følger opp at regelverket blir fulgt og gjennomfører risikobasert tilsyn av virksomheter som har ansvar for å overholde krav i regelverket.

Dette gjelder blant annet anleggseiere av kjøleanlegg, varmepumper, luftkjølingsutstyr og høyspentbrytere med f-gasser og de som monterer, utfører service og vedlikehold på slikt utstyr og som gjenvinner gass ved kassering. Det gjelder virksomheter som forsyner markedet med f-gasser og produkter som inneholder gassene.

Miljødirektoratet fatter vedtak om tillatelser til import- og eksport av HFK i bulk, og tildeler importkvoter. Videre utbetaler Miljødirektoratet refusjon for HFK-er og PFK-er som blir forsvarlig destruert.

Mistanke om ulovlig aktivitet?

Dersom du har sett noe du mistenker er ulovlig arbeid på utstyr med f-gasser eller ulovlig import og salg av gass, kan du tipse Miljødirektoratet.