Kort oppsummert:

 • Hundrevis av arter har blitt utryddet lokalt på grunn av ekstreme varmeperioder  
 • Virkningene av klimaendringene på naturen er større og mer omfattende enn tidligere beregnet 
 • 1/3 av alle plante- og dyrearter kan bli utryddet innen 2070 dersom klimaendringene fortsetter i dagens tempo 
 • Tilpasningsevnen til arter er begrenset fordi klimaendringer skjer raskere enn artene klarer å tilpasse seg på sikt 
 • Omtrent halvparten av alle studerte arter har forflyttet seg mot polene eller oppover i terrenget  
 • Ved 1,5 graders oppvarming vil opp til 14 prosent av artene på land sannsynligvis ha svært høy risiko for å bli utryddet. Ved 2 graders oppvarming er tallet 18 prosent, ved 3 grader 29 prosent, ved 4 grader 39 prosent og ved 5 grader 48 prosent  
 • Klimaendringene vil ha ulike virkninger for ulike økosystemer, som hotspots for naturmangfold, Middelhavsområdet, tropene og ørkener. 
 • 30-50 prosent av jordens land-, ferskvanns- og havområder må bevares 
 • Tiltak for å unngå utryddelse av arter: 1) tilrettelegge for at arter kan bevege seg til nye steder,; 2) utvide verneområder og koble områdene bedre sammen gjennom spredningskorridorer; 3) restaurere, konservere og beskytte mer natur; 4) kutte utslippene våre av klimagasser 

Klimaendringene truer naturmangfoldet

Hvordan bevare økosystemer og unngå utryddelse av arter?

Klimaendringer og ulike økosystemer

Kilder

Innholdet er hentet fra klimapanelets sjette hovedrapport. Kildehenvisningene etter hvert avsnitt har følgende forkortelser:

 • WG1: første delrapport (Working Group I)
 • WG2: andre delrapport (Working Group II)
 • SPM: sammendrag for beslutningstakere (Summary for Policymakers)
 • FAQ: ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions)
 • ES: kort sammendrag (Executive Summary)

Mer fra FNs klimapanel