Det er forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger, med mindre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fattet vedtak i medhold av § 6. Dette gjelder også i fjernvarmeanlegg med under 1 MW installert termisk effekt, hvis anlegget leverer varme til oppvarming av bygninger.

 

Forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1. januar 2020

Bestemmelsen forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Bestemmelsen trer først i kraft 1. januar 2020. De øvrige bestemmelsene i forskriften trådte i kraft ved fastsettelsen av forskriften. Forbudet gjelder all bruk av fossil mineralolje til oppvarming av bygninger, både til grunnlast (hovedoppvarming) og spisslast (tilleggsoppvarming).

NVE kan gi unntak av hensyn til forsyningssikkerhet

Det er tatt inn et forbehold i forskriften for det tilfellet at NVE har fattet vedtak om unntak fra forbudet etter § 6. Se nærmere veiledning til § 6 under.

Forbudet gjelder selv om fyringsanlegget står utenfor bygget

Forbudet gjelder uavhengig av om fyringsanlegget som brukes er fysisk plassert i bygget, eller om det står utenfor bygget. Det gjelder også uavhengig av om eier av fyringsanlegget bruker varmen selv, eller leverer den til eksterne mottagere. Dette gjelder likevel ikke fjernvarmeanlegg, se neste punkt.

Større fjernvarmeanlegg er unntatt

Forbudet mot fyring med mineralolje fra 1. januar 2020 gjelder også fjernvarmeanlegg med under 1 MW installert termisk effekt, hvis anlegget leverer varme til oppvarming av bygninger. Grensen gjelder fjernvarmeanlegg som helhet, ikke hver enkelt fyringsenhet eller lokalitet i fjernvarmeanlegget.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid