Vedtak truffet av kommunen kan påklages til statsforvalteren. Vedtak truffet av Norges vassdrags- og energidirektorat kan påklages til Energidepartementet.

Bestemmelsen regulerer hvem som er rett klageinstans etter forskriften. Nærmere regler om klage følger av forvaltningsloven kap. VI.

Bare enkeltvedtak kan påklages

Det er bare adgang til å klage på enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 28 jf. § 2. Vedtak som treffes ved forskrift (retter seg mot et ubestemt antall eller krets av personer) kan ikke påklages. Det er gitt en særregel om klage på vedtak om opplysningsplikt i forvaltningsloven § 14. Hvilke type vedtak kommunen og NVE kan treffe, er nærmere omtalt under § 9.

Kommunens vedtak kan påklages til statsforvalteren

Kommunens vedtak kan påklages til statsforvalteren. Eksempler på vedtak som kan påklages er pålegg om opplysningsplikt jf. forurensningsloven § 49, vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73 og unntak etter forskriftens § 12. Kommunens vedtakshjemler er nærmere omtalt under § 9.

NVEs vedtak kan påklages til Energidepartementet

Det følger av § 13 annet punktum at de vedtak som NVE har fattet, kan påklages til Energidepartementet. Dette gjelder imidlertid ikke dersom NVE har fattet vedtak om unntak i form av forskrift, da er det ikke anledning til å klage. Hvilke vedtakshjemler NVE har, er nærmere omtalt under § 9.

Hvem kan klage?

Hvem som har klagerett følger av forvaltningsloven § 28. Alle parter, det vil si den som et vedtak retter seg mot eller direkte gjelder, kan klage. Den som mottar vedtak om tvangsmulkt eller pålegg om opplysninger fra kommunen, har eksempelvis rett til å klage i kraft av å være part. Også andre enn parter kan påklage et vedtak så lenge de har rettslig klageinteresse. At klager må ha "rettslig klageinteresse" innebærer en konkret vurdering av om klagerens interesser blir tilstrekkelig berørt. Både privatpersoner, selskaper og interesseorganisasjoner eller foreninger kan ha rettslig klageinteresse.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid