Nettselskap som har tilknytnings- eller leveringsplikt etter energiloven kapittel 3 skal uten ugrunnet opphold melde fra til Norges vassdrags- og energidirektorat dersom utfasing av mineralolje til oppvarming antas å få betydning for forsyningssikkerheten i kraftsystemet, og hvor tiltak for å bedre forsyningssikkerheten ikke er mulig å gjennomføre innen forbudet trer i kraft.

Kopi av meldingen skal sendes berørte kommuner.

Melding fra nettselskaper om forsyningssikkerhet

Meldinger i tråd med § 5 vil bidra til at NVE har tilstrekkelig informasjon til å vurdere konsekvenser av forbudet for forsyningssikkerheten. Etter § 6 kan NVE vedta unntak av hensyn til forsyningssikkerheten, men NVE er avhengig av informasjon fra nettselskapene for å vurdere dette.

Bestemmelsen pålegger ikke alle nettselskaper i alle tilfeller å melde fra til NVE der de anser at forbudet kan få betydning for forsyningssikkerheten i deres område, men gjelder der nettselskapene avdekker at det ikke er mulig å gjennomføre nødvendige tiltak for å bedre forsyningssikkerheten innen forbudet trer i kraft. For å avdekke disse situasjonene bør nettselskapene undersøke hvordan en utfasing av mineralolje vil påvirke forsyningssikkerheten i sitt konsesjonsområde.

Dette kan for eksempel innebære å utføre analyser av belastningen i kraftsystemet hvis et gitt antall oljekjeler konverteres til elkjel. Hvis nettselskapene mener utfasingen kan gi svekket forsyningssikkerhet, og tiltak for å bedre forsyningssikkerheten ikke er mulig å gjennomføre innen forbudet trer i kraft, må nettselskapene sende en melding til NVE om dette. Meldingen må inneholde en beskrivelse av hvilke områder som vil få svekket forsyningssikkerhet, en begrunnelse for dette, samt hvorfor det ikke er mulig å gjennomføre nødvendige tiltak før forbudet trer i kraft.

Dette kan for eksempel være tilfeller hvor tiltakene vil koste uforholdsmessig mye, eller det kan ta lang tid å bygge ut nettet. Meldingen bør sendes innen 1.1.2019 for at NVE skal kunne fatte vedtak om unntak etter § 6 i god tid før forbudet trer i kraft. NVE ønsker at det skal være en lav terskel for å melde inn områder som muligens faller inn under denne bestemmelsen. Nettselskaper som er usikre på hvordan man skal gå frem for å vurdere forsyningssikkerheten, bør henvende seg til NVE.

Enkelte nettselskap tilbyr redusert tariff for utkoblbart forbruk2 som et virkemiddel for å ivareta forsyningssikkerheten. De kundene som bruker mineralolje som reserve ved utkobling av elkjel e.l., må i utgangspunktet gå over til andre reserveløsninger etter 1.1.2020 hvis de vil fortsette på redusert tariff. Dersom bruk av mineralolje er avgjørende for forsyningssikkerheten i et forsyningsområde med utkoblbart forbruk, vil NVE vurdere unntak i medhold av § 6. Nettselskapene må derfor melde inn dette til NVE dersom bruk av mineralolje er viktig for forsyningssikkerheten.

De fleste nettselskapene har ikke oversikt over alle kunder som benytter seg av mineralolje i sitt område. Nettselskapene bør derfor vurdere å ta kontakt med utvalgte kunder for å undersøke om de har oljefyring med mineralolje, og hva de vurderer å gjøre med dette anlegget. Dette kan for eksempel være kunder på utkoblbart forbruk, hvor nettselskapet har grunn til å tro at kunden bruker mineralolje som reserve.

Kopi av meldingen skal sendes berørte kommuner. Kommunen vil også få kopi av eventuelle unntak NVE fatter i medhold av § 6, jf. kommentarer på neste veiledersteg.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid