Norges vassdrags- og energidirektorat kan ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at forbudet i § 4 ikke får anvendelse i et avgrenset geografisk område og innenfor en tidsavgrenset periode, dersom hensynet til forsyningssikkerheten i kraftsystemet tilsier det. Slikt vedtak skal fattes før 1. januar 2020. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan det også fattes slikt vedtak etter dette tidspunktet.

Når det er fattet vedtak etter første ledd skal NVE også orientere berørte kommuner.

Områder med anstrengt forsyningssikkerhet kan få unntak fra forbudet

En overgang fra bruk av mineralolje til oppvarmingskilder som baserer seg på elektrisitet kan være problematisk med tanke på forsyningssikkerheten i et område. Dette kan enten være fordi strømnettet i området ikke har nok kapasitet, eller fordi det vil føre til et strømforbruk som vil gi for dårlig driftssikkerhet. Driftssikkerhet betyr kraftsystemets evne til å levere strøm ved driftsforstyrrelser i nettet.

I begge tilfeller er det mulig å bygge seg ut av problemet ved å investere i mer nett eller gjennomføre andre tiltak, men i noen tilfeller vil dette koste uforholdsmessig mye, eller det kan ta lang tid å bygge ut nettet. Kapasitetsproblemer i lavspentnett eller nettstasjon er relativt billig og har kort gjennomføringstid, og vil som regel ikke være en grunn til å gi midlertidig unntak fra forbudet. Kapasitetsproblemer i 11 og 22 kV luftlinjer og jordkabler kan vurderes som begrunnelse for midlertidig unntak pga. lengre byggetid.

Ved melding fra nettselskap om kapasitetsproblemer i transformatorer, kabler og ledninger på høyere spenningsnivå skal NVE vurdere å gi unntak fra forbudet. Generelt vil anstrengte driftssituasjoner eller effektknapphet i kraftsystemet være grunnlag for NVE å vurdere unntak. NVE kan for eksempel vurdere å åpne for fyring med mineralolje som reserve i situasjoner som typisk er grunnlag for utkobling av forbruk på redusert tariff, dersom hensynet til forsyningssikkerheten tilsier det.

Når det er fattet vedtak om unntak fra forbudet skal NVE orientere berørte kommuner. Det er viktig at kommunen er orientert om eventuelle unntak, slik at de kan være en informasjonskilde for sine innbyggere, kunne se NVEs vedtak i sammenheng med vedtak de selv kan fatte i medhold av § 12, og når de skal føre tilsyn med forbudet. NVE vil også orientere berørte nettselskaper om et slikt vedtak.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid