Forbudet i § 4 er ikke til hinder for at mineralolje brukes til oppvarming ved driftsforstyrrelser i kraftsystemet inntil normal drift i kraftsystemet er gjenopprettet.

Driftsforstyrrelse skal forstås i tråd med definisjonen i forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet § 1-4.

Hvis det foreligger feil eller skade som gjør at øvrige oppvarmingskilder i bygningen eller i fjernvarmeanlegget ikke kan brukes, er forbudet i § 4 ikke til hinder for at mineralolje kan brukes til oppvarming. Bruk av mineralolje til oppvarming skal da begrenses til den tiden det tar å utbedre slik feil eller skade uten ugrunnet opphold.

Mineralolje kan fortsatt benyttes som reserve til annen oppvarming

Denne bestemmelsen åpner for at man kan fyre med mineralolje i situasjoner med driftsforstyrrelser i kraftsystemet. En driftsforstyrrelse kan føre til at kunder mister strømforsyningen sin. En driftsforstyrrelse kan også føre til et behov for å koble ut forbruk, for å unngå å havne i en situasjon der mange kunder mister strømmen hvis det skjer en feil i kraftsystemet. Det vil være nettselskapene som har kjennskap til om det er driftsforstyrrelser i kraftsystemet. Nettselskapene kan i slike situasjoner koble ut kunder på redusert tariff, og kunder med mineralolje som reserveforsyning kan fyre med dette uten å bryte forbudet. Forutsetningen her er da at kundene kobles ut som en følge av driftsforstyrrelse i kraftsystemet.

Det er tillatt å bruke mineralolje ved feil eller skade på andre oppvarmingskilder

Tredje ledd innebærer at det vil være tillatt å bruke mineralolje som reserveløsning dersom andre oppvarmingskilder ikke fungerer på grunn av feil eller skade. Dette gjelder ved feil eller skade på både permanente og midlertidige varmeløsninger, både i eksisterende bygg, midlertidige bygg og bygg under oppføring/endring. Det er ikke behov for å søke om unntak i slike tilfeller. Hensikten er å sikre forsvarlig inneklima og tilstrekkelig varmeforsyning i slike situasjoner.

Dette vil typisk kunne dreie seg om uforutsette tekniske problemer med annen varmekilde. For eksempel at fjernvarme, varmepumpe eller annen varmeløsning er ute av drift i noen timer eller dager, eller dersom et strømbrudd hindrer bruken av disse varmeløsningene. Det må være en feil eller skade som utløser behovet. Forsømmelse av nødvendig vedlikehold, manglende nødvendig tilrettelegging eller andre forhold som ikke normalt regnes som feil eller skade, vil ikke være tilstrekkelig for å ta i bruk mineralolje. Endring i økonomiske forutsetninger (f.eks. økt pris på fornybar energi, som biofyringsolje eller elektrisitet) er heller ikke tilstrekkelig, da dette ikke kan regnes som feil eller skade.

Det skal uansett ikke benyttes mineralolje lenger enn den tiden det tar å utbedre skaden/feilen på annet varmeanlegg. Normalt vil derfor behovet for å fyre med mineralolje begrense seg til timer eller dager, inntil normal drift er opprettet for den ordinære varmekilden.

Unntaket er mest relevant for større bygg

Unntaket i tredje ledd er mest relevant for permanente fyringsanlegg i større bygg med behov for høy grad av sikkerhet for tilstrekkelig oppvarming, som for eksempel sykehusbygg med døgnkontinuerlig drift. Dette fordi det vil være en vedlikeholdskostnad å beholde hele eller deler av oljefyringsanlegget, både fyringsanlegget og oljetanken, og ha mineralolje tilgjengelig for situasjoner som kan oppstå, som strømbrudd eller utfall av annen varmekilde. Enkelte av disse byggene vil også kunne vurderes under forskriftens § 12 Unntak av særlige grunner, se veiledning under § 12.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid