Det er viktig å definere hvem som har ansvar for oppfølgingen av handlingsprogrammet og gjennomføring og evaluering av enkelttiltakene.

Det trengs gode og klare rutiner for oppfølging av fremdriftsplanene for de ulike tiltakene.

Et godt system for å dokumentere resultater vil skape et kunnskapsgrunnlag som kan gjøre det mindre ressurskrevende å vurdere behov for endringer og nye tiltak ved revidering av plan og handlingsprogram.

For å vurdere om handlingsprogrammet har den ønskede effekten på klimagassutslipp og energibruk er det viktig å både:

  • følge med på utviklingen av utslipp og energibruk i kommunen/fylket og de ulike kilder/sektorer over tid
  • systematisk følge opp status for gjennomføring av tiltak og om man når de fastsatte mål i planen
Les mer

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid