Miljødirektoratet anbefaler at kommunene fastsetter separate mål for reduksjon av direkte utslipp av klimagasser, eventuelt indirekte utslipp, og for redusert energibruk i hele kommunen, som igjen fordeles på enkeltsektorer.

Definisjoner av mål, tiltak og virkemidler

I arbeidet med en klima- og energiplan er det nyttig å være bevisst på forskjellen mellom mål, tiltak og virkemidler:

  • mål er ønsket sluttresultat
  • tiltak er en konkret aktivitet som iverksettes for å nå målet
  • virkemidler brukes som et verktøy til å få utløst ønskede tiltak

Vi skiller mellom juridiske økonomiske og administrative virkemidler. Påbud, forbud, avgifter, subsidier, gebyrer og opplysningsvirksomhet er virkemidler som kan brukes for å utløse tiltak. I tabellen nedenfor er det gitt noen eksempler på mål med tilhørende tiltak og virkemidler.

Eksempler på mål med tilhørende tiltak

Mål

Tiltak eller virkemiddel

Redusere energiforbruket i kommunale bygg

Eksempler på tiltak kan være å bytte til mer isolerende vinduer og innføre automatisk nattsenking av temperaturen.

Redusere energiforbruk i private hjem

En informasjonskampanje kan være et egnet virkemiddel for å stimulere til ønsket adferd. Det betyr at virkemiddelet «informasjonskampanje» får innbyggerne til å gjennomføre tiltak, som å etterisolere vegger og skru av varmen når de er bortreist.

Redusere direkte klimagassutslipp

Relevante tiltak kan være å redusere utslipp fra transport eller annen forbrenning av fossil energi, for eksempel å bytte ut kommunale fossile biler med elbiler, eller fase ut fossil oppvarming i kommunale bygg.

Det er ikke alltid et tydelig skille mellom tiltak og virkemidler. Dette gjelder særlig beslutninger, prosesser og aktiviteter i en kommune som bidrar til å redusere energiforbruk og klimagassutslipp på lengre sikt. For eksempel vil en beslutning om å innføre klimakrav i innkjøpsrutiner være å betrakte som et virkemiddel og ikke et tiltak. Dette fordi det først gir ønsket virkning når rutinene faktisk benyttes til å gjennomføre innkjøp av klimavennlige varer eller tjenester. Det er altså selve innkjøpene som vil være tiltaket. Et annet eksempel på et slikt virkemiddel er en reguleringsplan som legger opp til tettstedsutvikling og infrastruktur som reduserer transportbehov. Dette vil gi reduserte klimagassutslipp først når servicetilbud, boliger og infrastruktur er utbygd i henhold til planen.

Det kan derfor være hensiktsmessig å behandle alle aktiviteter kommunen gjennomfører for å bidra til mer effektiv energibruk og reduserte klimagassutslipp som tiltak. Selv om en del av tiltakene egentlig er virkemidler, aktiviteter eller prosesser.

Les mer

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid