Handlingsprogrammet angir hvilke tiltak som skal gjennomføres og inneholder tydelige ansvarsfordelinger og tidsfrister.

Uavhengig av om kommunen har valgt å utarbeide en selvstendig klima- og energiplan eller integrerer arbeidet i kommuneplanen eller andre planer, skal en kommuneplan og en tematisk kommunedelplan ha en handlingsdel. Dette er forankret i plan- og bygningsloven § 11-1 og 11-2.

Handlingsdelen skal oppdateres årlig og inneholde et handlingsprogram for de fire neste budsjettårene. Handlingsdelen skal gi grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretisere tiltakene i planen innenfor kommunens økonomiske rammer.

Kommunen kan velge å la økonomiplanen etter kommunelovens § 14-4 inngå i handlingsdelen til kommuneplanen, jamfør plan- og bygningsloven § 11-1.  Det er viktig at utarbeidelsen av handlingsprogrammet sees i sammenheng med kommunens arbeid med økonomiplan og årsbudsjetter, samt styringssystemer med årsregnskap, kvartal- eller tertialrapportering og årsmelding. Dette uavhengig av om kommunen har valgt å integrere sin klima- og energiplanlegging i kommuneplanen eller andre planer, eller utarbeider en egen kommunedelplan innen klima og energi.

Handlingsprogrammet må angi hvilke aktører som er ansvarlig for å iverksette tiltakene og virkemidlene. Den bør også si noe om hvordan samarbeid med andre forvaltningsnivåer eller private aktører i kommunen skal organiseres.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid