Dette slås fast i plan- og bygningslovens § 4-1. Her omtales noen aspekter som er relevant for klima- og energiplanleggingen, men en generell veiledning om planprogram finner du på Planlegging.no.

Tips til plandokumentet

Her finner du noen tips til oppbygningen og utformingen av selve plandokumentet.

  • Dokumentet skal være relevant for både administrasjon, politikere og innbyggere. Dette bør gjenspeiles i språkbruken.
  • Tabeller og punktlister kan gjøre teksten mer lettfattelig.
  • Grafer og figurer bør være enkle og ikke kreve mye forklaring. Bruk gjerne figurer og tall fra klimagassregnskapet og andre verktøy fra Miljødirektoratet.
  • Det viktigste er å få kommunisert hvilke mål og ambisjoner kommunen har, hvilke tiltak som skal gjennomføres når og hvem som har ansvaret for oppfølgingen av disse. Selv om det er viktig å beskrive rammene for klima- og energiplanleggingen, bør ikke generell tekst være den delen av planen som kommunen eller leseren benytter brorparten av sin tid på - eksempelvis tekst om den globale klimautfordringen. Her kan verktøy som Komplett være en god hjelp for å lage en klimaplan steg for steg.

Mens det på den ene siden er viktig å skrive kortfattet og med tanke på at flest mulig skal lese planen, er det samtidig viktig å dokumentere grunnarbeidet som er blitt gjort. En mulig løsning kan derfor være å dele planen opp i to:

  • Del 1 kan være et lengre dokument med fullstendig faktagrunnlag og dokumentasjon av hvordan tiltaksvurderingene er blitt utført. Hovedmålsettingen med dokumentet vil være å dokumentere prosessen og å være et referanseverk for del 2.
  • Del 2 kan være et kortere dokument som er skrevet for en bredere målgruppe, som i hovedsak bestå av handlingsprogrammet. Del 2 vil bygge på del 1, og kan i tillegg til handlingsprogram for eksempel inneholde en kort oppsummering av faktagrunnlaget og status for tiltak fra forrige klima- og energiplan. Planen bør ha korte, lettleste tekster som er illustrert med bilder og enkle grafer og figurer.

Dersom man velger å dele opp klima- og energiplanen i to dokumenter, vil del 2 kreve årlig evaluering, jamfør plan- og bygningslovens krav til evaluering av handlingsprogram. Revidering av del 1 vil typisk skje når kommunen vedtar å revidere hele klima- og energiplanen.

Tekster og figurer fra Miljøstatus.no kan brukes i planen.

På Miljøstatus.no finnes det tekster om klimautfordringen og utslipp i ulike sektorer. Alt av tekst, grafer, figurer og illustrasjoner som er merket med Miljøstatus, Miljødirektoratet eller NLOD-lisens kan fritt brukes i klima- og energiplanen. Oppgi kilde. Fotografier og illustrasjoner kan ikke brukes uten tillatelse, siden de ofte er knyttet til rettigheter.

Tekster fra denne veilederen kan også fritt brukes i klima- og energiplanen.

Dersom du ønsker å få tilsendt figurer eller ønsker å bruke bilder fra Miljøstatus, ta kontakt med miljostatus@miljodir.no. Gi også gjerne beskjed dersom det er figurer eller tekster du savner, eller om du har tips til justeringer av eksisterende materiell, slik det det bedre kan tilpasses den kommunale klima- og energiplanen.

Bruk gjerne tekst, kart og illustrasjoner uten rettighetsbegrensninger fra Miljøstatus.

Les mer

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid