Statistikken ble avviklet, blant annet på grunn av utfordringer med kvaliteten.

Miljødirektoratet har utarbeidet ny statistikk over utslipp av klimagasser.

Vi anbefaler at du bruker utslippstall fra 2009 og fremover fra Miljøstatus, uten å koble det til utslippstall fra SSBs nedlagte statistikk.

Ifølge SSB var viktige mangler ved statistikken:

  • Statistikken skilte ikke mellom lokal trafikk i kommunen og gjennomfartstrafikk
  • Utslipp fra avfall var ikke direkte relatert til avfallsgenerering på kommunenivå fordi det i stor grad benyttes interkommunale løsninger
  • Energibruk i bygninger tok utgangspunkt i salget av energivarer på fylkesnivå. Endring i tallene for en kommune var i statistikken avhengig av endringer i alle kommuner i det samme fylket
  • Statistikk for trafikkutviklingen på kommuneveier ble satt til å være lik trafikkutviklingen på riks- og fylkesveier på grunn av manglende trafikktellinger på kommuneveiene
  • Industriutslipp var basert på utvalg hvor ikke alle virksomheter var med, og de samme virksomhetene var ikke inkludert hver gang. Utslippsutviklingen i en rekke kommuner ble dermed beregnet på grunnlag av begrenset informasjon
  • For en del utslipp ble nasjonale utslippsfaktorer benyttet i stedet for lokale faktorer, til tross for at det kan være store forskjeller mellom kommunene

Å bruke tidsserien fra den nedlagte statistikken sammen med utslippstallene fra SSBs kommuneanalyse uten å justere tidsserien bakover i tid vil kunne gi helt feilaktige vurderinger av utslippsutviklingen.

Det er flere utfordringer med å koble sammen de to tidsseriene. Kildeinndelingen i de to statistikkene er ikke helt lik, så det må gjøres vurderinger av hvordan de to kan sammenlignes. Utslippstallene for 1991 vil fortsatt ha de manglene som er beskrevet over, selv etter at de eventuelt er justert for å ta hensyn til forskjellen mellom ny og gammel beregningsmetodikk.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid