Ved omregning vekter man hver av klimagassene ut fra deres globale oppvarmingspotensial i et hundreårsperspektiv. Omregningen til CO2-ekvivalenter gjøres ved å gange antall tonn av hver enkelt gass med gassens GWP100, Global.

GWP100, Global står for globalt oppvarmingspotensial i et hundreårsperspektiv.

Verdiene under er hentet fra FNs klimapanel sin femte hovedrapport. Det er disse som brukes i det norske klimagassregnskapet og i internasjonal rapportering, i henhold til retningslinjene for rapportering til FN og EU. 

 Klimagass

Globalt oppvarmingspotensiale i et 100-årsperspektiv (GWP100, global)

Karbondioksid (CO2)

1

Metan (CH4)

28

Lystgass (N2O)

265

PFK-gasser: CF4

6 630

PFK-gasser: C2F6

11 100

Svovelheksafluorid (SF6)

23 500

HFK, f.eks. 134a

1 300

 

Eksempel

Utslippene fra mopeder i Norge i 2013 var på 32 497 tonn CO2, 231 tonn metan og 1 tonn lystgass. Dette regnes om til CO2-ekvivalenter på følgende måte:

Formel: tonn CO2 ekv. = tonn CO* GWP(100,CO2) + tonn CH* GWP(100,CH4) + tonn N2O * GWP 100,N2O

Utregning: tonn CO2 ekv. = 32 497 tonn*1 + 231 tonn*28 + 1 tonn*265 = 39 230 tonn

CO2 fra biomasse telles ikke med

Det er kun CO2 med fossil opprinnelse som tas med i regnskap over klimagassutslipp. CO2 fra forbrenning eller annen nedbryting av biomasse telles ikke med. Årsaken til dette er at den CO2 som frigjøres er den samme som er blitt bundet i biomassen gjennom fotosyntese i forkant.

Metan og lystgass telles med uansett opprinnelse

Metan og lystgass som oppstår ved forbrenning eller annen nedbryting av biomasse skal derimot telles med, fordi disse gassene har en sterkere oppvarmingseffekt enn CO2. For eksempel skal utslipp av metan og lystgass fra bruk av biodrivstoff regnes med, men ikke CO2.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid