Utslippsfaktorer per kWh, liter eller kilo for ulike energivarer

Tabellen under viser utslippsfaktorer for CO2 for ulike energivarer og enheter. 

Energivare kg CO2/kWh kg CO2/liter kg CO2/kg kg/liter kWh/kg

Fossilt drivstoff

         
Diesel 0,265 2,66 3,17 0,84 12
Bensin 0,257 2,32 3,13 0,74 12,2
Marin gassolje 0,265 2,66 3,17 0,84 12
Biodrivstoff          
Bioetanol* 0,26 1,51 1,91 0,79 7,44
Biodiesel* 0,28 2,51 2,85 0,88 10,22
Oppvarming av bygg          
Fyringsolje 0,26 2,66 3,17 0,84 12
Fyringsparafin 0,26 2,55 3,15 0,81 12
Naturgass (LNG) (kg/Sm3) 0,20 1,99 2,69 0,74 13,3
LPG (propan og butan) 0,23 1,62 3,00 0,54 12,8
Trepellets (fyrkjel)* 0,006 - 0,03 - 4,8
Trebriketter (fyrkjel)* 0,005 - 0,02 - 4,3
Flis (fyrkjel)* 0,007 - 0,02 - 2,9
Ved og treavfall (fyrkjel)* 0,005 - 0,03 - 4,7
Biogass* 0,001 0,01 0,01 0,717 14

*Ikke-fossil utslipp

Merk: Faktorene inkluderer ikke utslipp av metan (CH4) og lystgass (N2O). Disse utslippene gir et påslag på mellom 0,5 og 1,5%

Kilde: National Inventory Report 2021

Utslipp for kjøretøy og drivstoff, per km

Tabellen viser utslipp i gram CO2 per kjørte kilometer for ulike kjøretøy og drivstofftyper. Verdiene er gjennomsnitt i 2019.

Tabellen gjelder gjennomsnittskjøretøy, og skiller ikke mellom nye og gamle kjøretøyer eller ulike størrelser.

Utslippsfaktoren er også et gjennomsnitt for kjøring på ulike typer veier, og det kan være store lokale variasjoner, alt etter hvilken hastighet det kjøres i, om det er områder med mye akselerasjon, køkjøring, stigning på veien og så videre.

Utslippsfaktorene har ikke tatt høyde for innblanding av biodiesel og bioetanol i drivstoffet. Siden biodrivstoff har ikke-fossil opprinnelse regnes det tradisjonelt ikke med i utslippsberegninger for CO2. Derfor bør andelen biodrivstoff trekkes fra utslippsberegningene. I 2020 var andelen biodrivstoff til veitrafikk på 8 volumprosent for bensin og 15 volumprosent for diesel.

Gjennomsnittlig utslippsfaktorer* for CO2 per kjøretøy- og drivstofftype, 2019

Kjøretøy

Utslippsfaktor CO2

Enhet

Personbiler (diesel)

140

g/km

Personbiler (bensin)

151

g/km

Varebiler (diesel)

187

g/km

Varebiler (bensin)

159

g/km

Tunge kjøretøy (diesel)

1030

g/km

Tunge kjøretøy (bensin)

572

g/km

Motorsykler

95

g/km

*inkludert kaldstart og fordamping. Plug-in hybrid personbiler er ikke inkludert. 

Kilde: National Inventory Report 2021

For å finne mer detaljerte utslippsfaktorer kan du se på bakgrunnsdata i Miljødirektoratets maler for å beregne effekt av kliamtiltak innen veitrafikk (se link under)

Les mer

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid