Den største andelen av transportarbeidet foregår på tvers av kommune- og fylkesgrenser. En forutsetning for å kunne redusere transportbehovet er derfor et godt samspill på regionalt nivå.

Samspill på regionalt nivå

Tiltakene kan bidra til strukturelle endringer som gir kortere og færre reiser med bil, økt andel kollektivtransport, og at flere av de kortere reisene kan gjennomføres til fots eller på sykkel.

  • Lage planer som trekker langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder, viktig for å hindre nedbygging av karbonrike arealer.
  • Utarbeide regional plan for å redusere transportbehovet, i tråd med føringene i statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
  • Utvikle egne planer i samarbeid med andre fylkeskommuner, statlige aktører og andre.
  • Veilede kommunene i å lage kommuneplaner som er i tråd med klimamålene i regionale planer.
  • Bruke innsigelsesmyndigheten dersom kommunens planlegging avviker fra regionale planforutsetninger.

Fylkeskommunen har også mulighet til å:

  • Gjøre gode valg når de lokaliserer skoler og andre fylkeskommunale bygg, slik at flest mulig kan reise kort og klimavennlig.
  • Tilpasse utvikling og drift av kollektivtransport, blant annet sikre gode kollektivtraseer på tvers av kommunegrenser.
  • Sikre sammenheng i gang- og sykkelveisystemet på tvers av kommunegrenser.
  • Samordne utviklingen av gang- og sykkelveier med lokaliseringen av holdeplasser for kollektivsystemene.

Eksempler og videre veiledning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid