Overordnede klimamål og retningslinjer for arbeid med klima kan innarbeides i både samfunns-, areal- og handlingsdelen av kommuneplanen. Med god forankring av klimamål i kommuneplanens samfunnsdel, kan man følge opp disse målene i arealplanleggingen. 

Som myndighet for arealplanlegging kan kommunen legge til rette for å ta vare på karbonrike arealer og for å lokalisere boliger og virksomheter på en slik måte at behovet for bilbasert transport blir minst mulig.

Kommunen har også en sentral oppgave i å legge til rette for god kollektivdekning, i samarbeid med fylkeskommunen og andre aktører.

Tilretteleggere og pådrivere

Samfunnsutviklerrollen innebærer at kommunene virker som tilretteleggere og pådrivere. Det vil ofte være nødvendig å samarbeide på tvers av sektorer i kommunen, og med andre kommuner og fylker.

Kommunene kan legge til rette for medvirkningsprosesser i lokalsamfunnet, bidra til nettverk og samarbeid mellom lokale aktører, eller drive annet informasjons- og koordineringsarbeid. Kommunene kan gjennomføre mulighetsstudier, for å finne nye gode løsninger på klimavennlig areal- og transportplanlegging.

Kommunene kan også bruke utbyggingsavtaler i dette arbeidet. Utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og utbygger/grunneier som inngås for å sikre gjennomføring av en arealplan (kommuneplan eller reguleringsplan). Utbyggingsavtaler er regulert i plan- og bygningsloven kapittel 17.

Tiltak og virkemidler

I storbyområdene legger byvekstavtalene til rette for samarbeid mellom stat og kommune om satsing på kollektivtransport, sykkel og gange.

Kommunen har mange virkemidler til rådighet for å kutte klimagassutslippene. Virkemidlene ble utredet i Klimakur 2030, og listen er ikke uttømmende.

Eksempler og videre veiledning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid