I avfallssektoren kommer utslippene av klimagasser i hovedsak fra avfallsdeponier og fra forbrenning av avfall, men også fra biologisk behandling av avfall. Avfallsforebygging, ombruk og gjenvinning kan bidra til å redusere energibruk og utslipp av klimagasser fra både avfallssektoren og andre sektorer. Gjennom sitt ansvar for innsamling og behandling av avfall, kan kommunene eller de interkommunale avfallsselskapene bidra til å redusere utslipp i avfallshåndtering.

Avfallshierarkiet viser en prioritert rekkefølge for avfallshåndtering. Forebygging har høyeste prioritet.

 

 

Redusere klimagassutslipp fra avfallsdeponier

Dersom din kommune har ett eller flere store nedlagte avfallsdeponier, kan disse representere en vesentlig kilde til kommunens utslipp av klimagassen metan. Gassen dannes når organisk materiale i deponert avfall brytes ned uten tilgang på oksygen. Gjennom klima- og energiplanen kan kommunen foreslå tiltak for å kartlegge utslipp fra avfallsdeponier og innarbeide tiltak for å redusere utslippene.

Aktuelle tiltak:

 • Samle opp deponigass til energiproduksjon.
 • Tette lekkasjer fra avfallsanlegg.
 • Legge til rette for oksidering av metan til CO2, der lekkasjer ikke kan unngås.

Beregne effekten av klimatiltak:

Regnearket beregner klimaeffekten av metanuttak fra deponianlegg og kan også benyttes til å beregne utslipp dersom man har informasjon om mengde deponert avfall.

Aktuelle støtteordninger: 

Regelverk:

Siden 2009 er alle deponier som tar imot biologisk nedbrytbart avfall, pålagt å samle deponigassen. Gassen må enten utnyttes til energiformål eller fakles.

Avfall til forbrenning og energiproduksjon

Avfallsforbrenning er den viktigste energikilden for fjernvarme i Norge. Klimagassutslippene fra avfallsforbrenning har økt som følge av økte mengder avfall til forbrenning. Der energien fra forbrenning av avfall utnyttes og erstatter fossil energi, vil det gi reduserte klimagassutslipp i sektoren det anvendes i. 

Det er bare klimagassutslipp fra forbrenning av fossilt materiale, i hovedsak plast, og et lite bidrag av lystgass og metan fra forbrenning av biologisk nedbrytbart materiale, som regnes med. CO2-utslipp fra forbrenning av biologisk nedbrytbart materiale regnes som klimanøytralt. Gjennom å sortere ut fossile deler av avfallet kan man redusere klimagassutslippene fra avfallsforbrenning.

Aktuelle tiltak:

 • Utnytte varmen fra avfallsforbrenning som fjernvarme eller til kraftproduksjon.
 • Utnytte deponigass til varmeproduksjon eller kraftproduksjon.
 • Produsere biogass - basert på nedbrytning av matavfall og avfall fra næringsmiddelindustrien (våtorganisk avfall).
 • Foredle biogass til drivstoff for kjøretøy.

Videre veiledning:

Aktuelle støtteordninger: 

Avfallsreduksjon

Ved å gjennomføre tiltak som kan bidra til å redusere kommunens og innbyggernes forbruk, kan dere bidra til et generelt lavere ressursforbruk, herunder forbruket av fossile ressurser. Dette kan redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser ved produksjon og transport av varer, og vil bidra til redusert energiforbruk og mindre utslipp av klimagasser ved transport og sluttbehandling av avfall. Ved å redusere avfallsmengdene kan man også unngå å måtte utvide behandlingskapasiteten.

Aktuelle tiltak:

 • Innføre rutiner, krav og insentiver for avfallsreduksjon i egen virksomhet.
 • Sette kravspesifikasjoner til produkter og emballasje ved innkjøp til egen organisasjon.
 • Holdningsskapende tiltak og kampanjer rettet mot egne ansatte, skoler og barnehager.
 • Informasjonskampanjer om klima- og miljøeffekter av forbruk rettet mot husholdningene.
 • Som samfunnsutvikler kan kommunen rette tiltak mot næringslivsaktører og andre.

Kommunen og fylkeskommunens handlingsrom

Avfallshåndtering i Klima- og energiplanen

Klima- og energiplanen til kommunen kan legge til rette for en mer effektiv avfallshåndtering, med tiltak for å redusere klimagassutslipp og energibruk i alle deler av avfallshierarkiet. Bruk av livssyklusanalyse kan bidra til avfallsreduksjon ved innkjøp og anskaffelser til kommunens egen virksomhet. Holdningsskapende arbeid, bevisstgjøring og samarbeid med næringsliv kan bidra til reduksjon i mengden avfall, tilrettelegging for økt gjenbruk og materialgjenvinning. Mange av tiltakene i avfallssektoren vil ha som hovedvirkning at de bidrar til å redusere behovet for å fremstille nye råvarer og produkter, og dermed klimagassutslipp og energibruk knyttet til produksjon og transport av disse varene. Dette vil ofte skje utenfor kommune- og landegrensene, og effekt av slike tiltak vil ikke kunne fanges opp i et regnskap over kommunens klimagassutslipp og energibruk. Tiltak som reduserer de direkte klimagassutslippene fra deponier og avfallsforbrenning som skjer innenfor kommunens grenser vil derimot kunne fanges opp i et regnskap.

Kommunen

Kommunene har ansvar for å samle inn og behandle avfall fra husholdningene. Dette gjøres ofte i regi av interkommunale eller private selskaper, som også sørger for å viderebehandle og sluttbehandle avfallet. Kommunen kan utøve direkte politisk styring, eierstyring eller kontraktstyring, avhengig av hvem som eier renovasjonsselskap og deponi. Noen kommuner er også eiere av energiselskap og kan påvirke disse gjennom sin eierstyring.

Som samfunnsutvikler kan kommunen gjennomføre holdningsskapende tiltak og kampanjer i samarbeid med andre kommuner og fylker.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen kan initiere eller utvikle prosjekter i samarbeid med kommunene, landbrukskontorene og andre regionale og lokale aktører gjennom sin rolle som samfunnsutvikler.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid