Kommunen eller fylkeskommunen kan utøve direkte eierstyring ved oppføring av nybygg som skal eies og driftes som en del av virksomheten. Sett klare miljømål og lag en plan for oppfølging.

Som offentlig innkjøper er kommunen pålagt å ta miljømessige hensyn ved anskaffelser. Ved å danne et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om energieffektive og klimavennlige løsninger i for- og skissefasen av et byggeprosjekt, kan kommunen etterspørre klimavennlige alternativer fra markedet og stille krav i anbudskonkurranser. Et grundig forarbeid øker sjansen betydelig for å få til et byggeprosjekt som både er klimavennlige og innenfor budsjettet.

Som planmyndighet og samfunnsutvikler kan kommunen, i samarbeid med lokalt næringsliv, fremme løsninger også for private nybygg, med for eksempel klimavennlig energiforsyning.

Energieffektiv og klimavennlig lokalisering av nybygg

Kommunen kan fastsette reguleringsbestemmelser og vilkår på en rekke områder, med hjemmel i plan- og bygningsloven. Den overordnede arealplanleggingen er viktig for å styre utviklingen av byer, tettsteder, bolig- og næringsområder i en retning av effektiv og miljøvennlig energiforsyning og redusert transportbehov.

Konsentrert arealutnyttelse og lokalisering av arbeidsplasser og servicefunksjoner ved kollektivknutepunkter reduserer transportbehovet og bør være et viktig kriterium ved valg av lokalisering. Tenk gjennom plassering av bygg slik at det er lett å velge kollektiv, gange og sykkel.

Gjennom arealplanlegging kan kommunen begrense boligstørrelse og stille andre krav til arealbruk og bygningers utforming, kvalitet og funksjon, som reduserer energibehov, materialforbruk og materialvalg, i nye utbyggingsområder. Kommunen kan ikke pålegge krav til selve bygningskroppen som går utover kravene i gjeldende TEK, men kan stille andre funksjons- og kvalitetskrav for å sikre hensynet til helse, miljø og sikkerhet.

Kommunen har også myndighet til å vedta tilknytningsplikt til fjernvarme innenfor et konsesjonsområde.

Etterspør utslippsfrie løsninger på byggeplassen

Det er flere måter å kutte utslipp på byggeplassen, blant annet ved å etterspørre:

  • utslippsfrie anleggsmaskiner
  • energieffektive og utslippsfrie løsninger for byggtørking
  • miljøvennlig transport til og fra bygge- og anleggsplassen

Velg klimavennlige materialer

Utslipp over materialenes livsløp kan vektlegges ved planlegging av innkjøp.

Valg av tre som byggemateriale gjør at karbon lagres i bygningskroppen. Se også på mulighetene for å benytte resirkulert stål, lavkarbonbetong og ombruk av materialer.

Energieffektive nybygg

Utviklingen av ny energi- og klimateknologi i bygg går raskt. God isolering kan redusere behovet for oppvarming. Gjenbruk av varme og varmestyringssystemer kan bidra til effektivt strømforbruk. Man kan også benytte andre fornybare energikilder og kanskje produsere egen elektrisitet. Kontakt områdekonsesjonær og eventuelt fjernvarmekonsesjonær for informasjon om forhold i kraftnettet.

Enova støtter både utvikling og utprøving av beste tilgjengelige teknologi innen både energi-, effekt- og klimatiltak i bygg.

Reduser utslippet av HFK-gasser

Varmepumpeanlegg og kjøle- og fryseanlegg, inkludert luftkondisjoneringsanlegg i bygg kan inneholde de sterke klimagassene i HFK-gruppen som kuldemedium. Disse gassene vil bli strengere regulert framover og anlegg i nye bygg bør derfor planlegges uten bruk av HFK-gasser. Det finnes en rekke alternativer, som bruk av CO2, ammoniakk eller hydrokarboner. Fjernkjøleanlegg er også et alternativ som nå blir mer brukt.

Eksisterende anlegg må brukes slik at lekkasjer og faren for utslipp minimeres.

Miljøsertifisering av bygg

Miljøsertifisering kan bidra til bedre prosjektstyring og sikre et helhetlig klimafokus når man skal bygge nytt. Det kan også føre til en mer forutsigbar drift gjennom byggets levetid.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid