Energieffektivisering

Energieffektiviseringstiltak omfatter en lang rekke tiltak som reduserer energibruken, uavhengig av energibærer. Eksempler er etablering av energioppfølgings- eller ledelsessystem, tiltak i bygningskroppen som etterisolering i tak og vegger og skifte av vindu, samt andre tekniske tiltak som ventilasjon og belysning. Dersom energibæreren som brukes er fossil, slik som olje og naturgass, vil den reduserte energibruken samtidig direkte gi reduserte klimagassutslipp.

En energisparekontrakt (EPC) er en kontraktsmodell hvor en profesjonell aktør garanterer for at energieffektiviseringstiltak og investeringer finansieres av fremtidige energibesparelser.

Redusere utslipp av HFK-gasser

Varmepumpeanlegg og kjøle- og fryseanlegg, inkludert luftkondisjoneringsanlegg i bygg kan inneholde de sterke klimagassene i HFK-gruppen som kuldemedium. Disse gassene vil bli strengere regulert framover. Utskifting eller oppgradering av anlegg bør derfor planlegges uten bruk av HFK-gasser. Det finnes en rekke alternativer, som bruk av CO2, ammoniakk eller hydrokarboner. Fjernkjøleanlegg er også et alternativ som nå blir mer brukt.

Eksisterende anlegg må brukes slik at lekkasjer og faren for utslipp minimeres.

Energiomlegging

Energiomlegging er tiltak som innebærer skifte mellom energibærere, for eksempel omlegging fra bruk av fossile energibærere til bruk av fjernvarme eller varmepumpe. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som er den miljømessig mest gunstige omlegging eller skifte av energibærer. Hovedprinsippet bør være en omlegging fra fossile energibærere til fornybare eller klimanøytrale energibærere.

Ta kontakt med områdekonsesjonær for informasjon om forhold i kraftnettet ved energieffektivisering eller energiomlegging i større bygg og anlegg, for eksempel omlegging fra elektrisitet til fjernvarme.

Energiledelse

Energiledelse innebærer å systematisere kunnskapen om egen energibruk og oppfølging av tiltak for mer effektiv energibruk. På denne måten synliggjøres lønnsomme atferds- og investeringstiltak.

Energiledelse vil med fordel kunne være en integrert del av et miljøstyringssystem eller miljøsertifisering. Det finnes en internasjonal standard, NS-EN ISO 50001, som kan være et effektivt verktøy for implementering av energiledelse.

Kommunen og fylkeskommunens myndighet og virkemidler

Eierstyring, kontraktstyring og offentlige innkjøp  

Kommunen og fylkeskommunen kan utøve direkte styring av bygg og eiendom som eies og driftes som en del av egen virksomhet. Som leietaker eller i de tilfeller hvor kommunale/fylkeskommunale tjenester er satt ut til private aktører, kan krav til energieffektivitet og klimagassutslipp settes i anbudskonkurranser eller gjennom kontraktsstyring.

Ifølge anskaffelsesloven er kommunen, som offentlig innkjøper, pålagt å ta miljømessige hensyn ved anskaffelser.

Kjøp av opprinnelsesgarantier for elektrisitet

Miljødirektoratet anbefaler at kommuner og kommunale virksomheter først og fremst fokuserer på å redusere egne utslipp av klimagasser og redusere sin energibruk så mye som mulig. Dersom kommunen i tillegg ønsker å ha dokumentasjon på at brukt elektrisitet er fra fornybare kilder, kan den kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti.

En opprinnelsesgaranti er et bevis på hvilke kilder en gitt mengde elektrisk strøm er produsert fra. Ordningen er del av EUs energidirektiver. Opprinnelsesgarantier kan benyttes av kraftleverandører som ønsker å dokumentere at kraften de leverer har en annen opprinnelse enn den nasjonale varedeklarasjonen.

Kjøp av opprinnelsesgarantier er en liten støtte fra forbruker til fornybar energiproduksjon. Opprinnelsesgarantien selges uten at den er direkte koplet til den fysiske strømmen. Med andre ord kan strømmen være solgt i Norge og opprinnelsesgarantien, "strømmens renhet", solgt i utlandet. Til nå er det hovedsakelig virksomheter i utlandet som har kjøpt norske opprinnelsesgarantier.

 

Tilrettelegge for fjernvarme 

Fylkeskommunen kan påvirke utvikling av fjernvarmeutbygging som eier av energiselskap og som samfunnsutvikler. Kommunene kan tilrettelegging for fjernvarme, både som myndighet etter plan- og bygningsloven, som høringspart og innsigelsesmyndighet til NVEs konsesjonsbehandling av fjernvarmeanlegg og i mange tilfeller også som eier av avfallsforbrenningsanlegg eller energiselskap. Kommunen har også myndighet til å vedta tilknytningsplikt til fjernvarme innenfor et konsesjonsområde. Ta kontakt med fjernvarmekonsesjonær for informasjon ved omlegging til fjernvarme i eksisterende bygg.

Energieffektiv arealplanlegging

Den overordnede arealplanleggingen er viktig for å styre utviklingen av byer, tettsteder, bolig- og næringsområder i en retning som tilrettelegger for effektiv og miljøvennlig energiforsyning og redusert transportbehov. Kommunen kan fastsette reguleringsbestemmelser og -vilkår på en rekke områder, med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Påvirke privatpersoner og næringsliv i kommunen

Gjennom både arealplanlegging og holdningsskapende arbeid kan kommunen påvirke energibruk og klimagassutslipp i bygg og eiendom også utenfor egen virksomhet. For eksempel kan redusert bruk og utslipp av HFK-gasser, fra varmepumpe- og klimaanlegg, være et aktuelt tema å samarbeide om med næringsliv og andre private eiere av større bygg.

Som samfunnsutvikler kan kommunen og fylkeskommunen ta initiativ til samarbeid med næringsliv som fremmer energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging, for eksempel gjennom avtaler med lokale næringslivsaktører.

Beregne effekten av klimatiltak

Her finner du verktøy for å beregne utslippseffekten av ulike klimatiltak i eksisterende bygg. Regnearkene under er laget med samme avgrensning som benyttes i kommuneregnskapet og kan brukes til å beregne effekten av tiltak på direkte utslipp, men ikke indirekte utslipp. Du kan lese mer om dette her

Utfasing av fossile energikilder til oppvarming

Regnearket beregner klimaeffekten av å endre hvilken energikilde man benytter til oppvarming av bygg. Ett eksempel kan være utslippsreduksjonen ved omlegging fra fossile til fornybare energikilder.

Fjernvarmeproduksjon

Regnearket beregner klimaeffekten av omlegging fra en energikilde til en annen i fjernvarmeproduksjon. Ett eksempel kan være utslippsreduksjonen ved omlegging fra fossile til fornybare energikilder.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid