Stort potensial for utslippskutt

Årlig slippes det ut 340 000 tonn CO2 fra norske byggeplasser. Dette tilsvarer utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i hovedstaden i løpet av et år. I tillegg påvirkes lokalmiljøet rundt byggeplassen av støy og dårligere luftkvalitet.

På byggeplasser har det tradisjonelt vært hentet mest energi fra fossilt brennstoff som diesel og propan. Men bransjen er i ferd med å komme opp med nye og mer klimavennlige alternativer. Kommuner og fylkeskommuner er store byggherrer og kan påvirke leverandørsiden ved å etterspørre utslippsfrie løsninger.

Utslippene av CO2 reduseres med nær 99 prosent og NOx med 96 prosent ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.

Kilde: Fossil- og utslippsfrie byggeplasser
Rapport utarbeidet av DNV GL, på oppdrag fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme i samarbeid med Bellona, og Enova SF.

Definisjon på fossil- og utslippsfrie byggeplasser

Fossilfri byggeplass

 • Null utslipp av fossil CO2 på byggeplassen. 
 • Anleggsmaskiner går på biodrivstoff, strøm eller hydrogen i stedet for diesel.
 • Byggvarme og byggtørk bruker fjernvarme, elektrisitet eller bioenergi i stedet for diesel eller propan.

Utslippsfri byggeplass

 • Null utslipp av CO2 og helseskadelige stoffer, som NOx og partikler, på byggeplassen. 
 • Bygg- og anleggsmaskiner er elektriske eller hydrogendrevne.

 

Energikrevende prosesser som kan erstattes

Byggvarme og byggtørk

Dette er blant de mest energikrevende delene, og omfatter oppvarming ved støping av dekke på byggeplassen (betongherding), fasadeoppvarming og innvendig oppvarming.

Utslipps- eller fossilfrie alternativer:

 • Erstatte varmeaggregater som bruker fossil diesel med elektrisitet eller fjernvarme.
 • Andre løsninger er biogass, pellets og flis eller fornybar diesel.

Anleggsmaskiner og utstyr på byggeplassen

For grunnarbeid brukes ofte større, dieseldrevne maskiner som gravere og pelemaskiner. Til bygningsarbeid brukes gjerne dieseldrevne mobilkraner i kombinasjon med tårnkraner og lifter.

Utslipps- eller fossilfrie alternativer:

 • Elektriske anleggsmaskiner, betongpumper, lifter, dumpere og boremaskiner med flere.
 • Erstatte fossil diesel med fornybar diesel eller biogass.

Transport av personer og materialer til og fra byggeplassen

En tredje utslippskilde er transport av masser, materialer, anleggsmaskiner, avfall og persontransport.

Utslipps- eller fossilfrie alternativer:

 • Elektrifisere person- og varetransport.
 • Diesel i tunge kjøretøy kan byttes ut med fornybare drivstoff som fornybar diesel, biogass eller bioetanol.

Utslippsfrie alternativer, altså alternativer uten utslipp under drift som hydrogen- og elektriskdrevne godsbiler, er under utvikling og på vei ut i markedet.

Mer om utslippsfrie kjøretøy og maskiner

Innled dialog tidlig

Det første og viktigste steget for byggherren kan være å etterspørre klimavennlige løsninger. Tidlig dialog med markedet går igjen i så godt som alle de vellykkede prosjektene som har fått støtte fra Klimasats. Det finnes mye tilgjengelig utslippsfri teknologi og fossilfrie løsninger som leverandørene uten større problemer kan ta i bruk i vanlige, kommunale byggeprosjekter.

Ved å arrangere leverandørkonferanser og publisere anskaffelsesplaner, kan kommunen få flere og bedre tilbud, nye ideer til bedre behovsdekning og større konkurranse ved fremtidige anskaffelser.

Noen steder er markedet klart, og da kan offentlige byggherrer stille krav som kan bli realisert. Andre steder er markedet mindre modent, men mange leverandører vil likevel strekke seg langt for å imøtekomme ønsker fra byggherren.

Innovative anskaffelser handler om å gå i dialog med leverandørene omkring behov og funksjon tidlig i prosjektet – for eksempel "mest klimavennlig løsning" eller "utslippsfri teknologi". Så lar man leverandørene foreslå de beste løsningene som er tilgjengelige.

Kommuner kan også vekte klima høyere i anbudsprosesser. Enkelte kommuner vekter dette til 30 prosent i tildelingskriteriene for nye byggeprosjekter.

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT anbefaler å ha dialog med markedet før kunngjøring av konkurranse:

Nasjonalt program for leverandørutvikling er et samarbeid mellom NHO, KS og Difi. De er en pådriver for at offentlige virksomheter skal få innovative løsninger i sine anskaffelser gjennom både dialog og samarbeid med leverandørene.

Planlegg tilstrekkelig strømtilgang

Byggeplasser som planlegger å benytte elektrisk byggvarme, byggtørk og en stor andel elektriske anleggsmaskiner, vil kreve mye strøm. Kontakt nettselskapet i ditt geografiske område tidlig i planleggingsfasen for å tilrettelegge for nok strøm.

På dagens byggeplasser benyttes provisorisk strømforsyning, som ikke kan levere nok strøm til å elektrifisere større deler av maskinparken og andre prosesser.

Før man starter arbeidet må nettselskapet ha lagt nødvendige kabler, montert transformatorstasjon og annet nødvendig utstyr tilpasset byggeplassens behov.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid