Klimavennlige alternativer i energikrevende prosesser

Aktører i byggebransjen mener manglende krav og kunnskap er de største barrierene mot å ta i bruk klimavennlige alternativer på sine byggeplasser.

Byggvarme og byggtørk er blant de mest energikrevende prosessene på byggeplassen. De omfatter oppvarming ved støping av dekke på byggeplassen (betongherding), fasadeoppvarming og innvendig oppvarming.

Utslippsfrie eller fossilfrie alternativer:

  • Varmeaggregater som bruker fossil diesel eller propan, kan erstattes med aggregater som bruker utslippsfrie energibærere som elektrisitet eller fjernvarme.
  • Varmeaggregater som bruker fossil diesel eller propan, kan erstattes med fossilfrie løsninger som for eksempel biogass, pellets og flis.

Nyhetsmelding: Fossil oljefyr på byggeplasser blir forbudt fra 2022 (Publisert 28.01.2021)

For grunnarbeid brukes ofte større, dieseldrevne maskiner som gravere og pelemaskiner. Til bygningsarbeid brukes gjerne dieseldrevne mobilkraner i kombinasjon med tårnkraner og lifter.

Utslippsfrie alternativer:

  • Elektriske anleggsmaskiner, betongpumper, lifter, dumpere og boremaskiner med flere, enten med batteri eller med direkte strømtilkobling.

En viktig utslippskilde på byggeplassen er transport av masser, materialer, anleggsmaskiner, avfall og personer.

Utslippsfrie eller fossilfrie transportalternativer:

  • Elektrisk person- og varetransport, for eksempel elbil eller elsykkel.
  • Hydrogen eller elektrisitet kan erstatte diesel i tyngre kjøretøy. Der dette ikke er tilgjengelig eller for dyrt, kan biogass være et alternativ.

Innled dialog tidlig

Det første og viktigste steget for kommunen er å etterspørre klimavennlige løsninger. Tidlig dialog med markedet trekkes frem som et suksesskriterium i mange av prosjektene som har fått støtte fra Klimasats.

Det finnes i dag mange utslippsfrie og fossilfrie løsninger som leverandørene kan ta i bruk i vanlige, kommunale byggeprosjekter. På noen områder er markedet mindre modent, men mange leverandører vil strekke seg langt for å imøtekomme ønsker fra byggherren.

Ved å arrangere leverandørkonferanser og publisere anskaffelsesplaner, kan kommunen få flere og bedre tilbud, nye ideer til bedre behovsdekning og større konkurranse ved fremtidige anskaffelser.

Innovative anskaffelser handler om å gå i dialog med leverandørene om behov og funksjoner tidlig i prosjektet. For eksempel kan kommunen be om "mest klimavennlig løsning" eller "utslippsfri teknologi", så kan leverandørene foreslå de beste løsningene.

Der markedet er modent kan kommunen stille krav om utslippsfrie løsninger. Der markedet er mindre modent, og det derfor er risiko for å stå uten tilbydere, kan kommunen vekte klima høyt i anbudsprosesser.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) anbefaler å ha dialog med markedet før kunngjøring av konkurranse. DFØ har flere nyttige tips og veiledere:

Nasjonalt program for leverandørutvikling er et samarbeid mellom Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Kommunesektorens organisasjon (KS), Innovasjon Norge, Forskningsrådet og DFØ. Programmet er en pådriver for at offentlige virksomheter skal få innovative løsninger i sine anskaffelser, gjennom dialog og samarbeid med leverandørene.

Planlegg tilstrekkelig strømtilgang

Kommuner som planlegger å bruke elektrisk byggvarme, byggtørk og en stor andel elektriske anleggsmaskiner på byggeplasser, bør kontakte nettselskapet i sitt geografiske område tidlig i planleggingsfasen for å sikre tilgang på nok strøm.

Før arbeidet starter må nettselskapet ha lagt nødvendige kabler, montert transformatorstasjon og annet nødvendig utstyr tilpasset strømbehovet på byggeplassen.

På dagens byggeplasser er det ofte en provisorisk strømforsyning som ikke kan levere nok strøm til å elektrifisere større deler av maskinparken og andre prosesser. Det finnes også andre løsninger, for eksempel batteribanker som kan lades opp og fraktes til byggeplassen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid