Årlig slippes det ut rundt 340000 tonn CO2 fra norske byggeplasser. Dette er kun de direkte utslippene fra anleggsmaskinene og byggvarme på byggeplassen. Transport til og fra og utslipp fra materialbruken er ikke med i dette anslaget. Dette tilsvarer utslippene fra omtrent 400 000 bensin- eller dieselbiler i løpet av et år. I tillegg påvirkes lokalmiljøet rundt byggeplassen av støy og dårligere luftkvalitet.

Hva er utslippsfrie og fossilfrie byggeplasser?

Hvor mye energi og anleggsmaskiner som trengs på byggeplassen avhenger av flere forhold, for eksempel byggkonseptet:

  • hva skal bygges,
  • hvor skal det bygges og
  • når skal det bygges?

For eksempel vil et stort bygg i betong, med mange etasjer over og under bakken, kreve betydelig mer energi og arbeid enn et enklere bygg i tre over bakken.

Tomtevalg er også viktig, da bearbeiding av tomten før bygging og frakt av masser er energi- og arbeidskrevende.

Tidspunktet for bygging er viktig for energibruken. Bygging om vinteren stiller blant annet høyere krav til byggvarme enn bygging om sommeren.

Byggkonseptet kan sammen med god planlegging og logistikk redusere behovet for fossil energi til transport, byggvarme og anleggsmaskiner i byggefasen.

Utslippsfri byggeplass:

  • Ingen utslipp av CO2 og helseskadelige stoffer som NOx og partikler fra energibruk på byggeplassen.
  • Kjøretøy og maskiner er elektriske eller hydrogendrevne.
  • Byggvarme og byggtørk bruker fjernvarme eller elektrisitet.

Fossilfri byggeplass:

  • Det er ingen utslipp av fossil CO2 på byggeplassen.
  • Kjøretøy og maskiner går på biodrivstoff, strøm eller hydrogen.
  • Byggvarme og byggtørk bruker fjernvarme, elektrisitet eller bioenergi.

Potensial for å kutte i utslipp fra bygge- og anleggsplasser

På byggeplasser har det tradisjonelt blitt brukt fossilt brennstoff som diesel og propan. Men bransjen er i ferd med å komme opp med nye og mer klimavennlige alternativer.

Flytende biodrivstoff, ofte kjent som biodiesel, vil i 2022 omfattes av et omsetningskrav. Ved innføring av et slikt krav, vil ikke bruk av biodiesel i anleggsmaskiner bidra til å øke bruken av biodrivstoff i Norge.

Biogass er ikke omfattet av et omsettingskrav, og kan være et fossilfritt alternativ dersom utslippsfrie løsninger ikke er tilgjengelig.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid