Kunnskapsgrunnlag

Det er mange hensyn å ta, både når det gjelder råstoff, produksjon og bruksområder. Derfor er det viktig at du setter deg nøye inn i prosessen rundt biogassproduksjon.  

 • Hva er biogass?
 • Hvilket gassutbytte har de ulike råstoffene?
 • Hvordan foregår biogassprosessen, og hvilke typer prosesser finnes?
 • Hva kan biogass og biorest brukes til? 
 • Finnes det et marked for biogass?

Det er mulig å dra på studietur til et biogassanlegg for å lære mer om prosessen og driften. Prosjektgruppen for Biogassanlegget på Helgeland besøkte flere anlegg, blant annet Greve biogassanlegg. Der lærte de mye om produksjonen, samtidig som det styrket samarbeidet innad i prosjektgruppen.

Mange kommuner har hatt nytte av konsulenthjelp for å utrede potensialet for biogassproduksjon. Flere kommuner kan vurdere om de bør samarbeide om konsulenthjelp.

Hvilke råstoff er tilgjengelige i regionen?

Du bør starte forprosjektet med å kartlegge følgende:

 • Hvilke råstoffer er tilgjengelige?
 • Hvilken mengde av hvert råstoff er tilgjengelig?
 • Hva kreves av logistikk for å frakte råstoffene?
 • Vil biogassanlegget konkurrere med andre aktører om råstoffene?

De ulike næringene har gjerne oversikt over hvilke råstoffer som er tilgjengelige i regionen. Tabellen er ikke uttømmende.

Næring

Råstoff

Landbruksnæringen

Husdyrgjødsel

Avløpsslam

Slakteriavfall

Avfallsprodukter fra meierinæringen

Havbruksnæringen

Fiskeslam

Fiskeensilasje

Slakteriavfall

Skogbruksnæringen

Trevirke

Kompost

Renovasjon- og avfallsselskap

Våtorganisk matavfall

Avløpsslam

Andre leverandører av biologisk materiale

Våtorganisk matavfall fra restauranter og kantiner

Våtorganisk avfall kan gi avfallsbehandlingsanlegget inntekter i form av gate fee. Det er prisen avfallseieren betaler ved levering til avfallsbehandlingsanlegget.

Informasjon om tilgang på miljøvennlige energiressurser bør inngå i kommunens og fylkeskommunens klima- og energiplaner.

Samarbeid med næringene

Du bør knytte nettverk med hele verdikjeden før du går i gang med å utrede muligheten for et biogassanlegg. Kontakt næringene tidlig for samarbeid og kunnskapsutvikling. Hvis du ikke får med alle leddene i kjeden, vil det bli vanskelig å realisere produksjonen av biogass.

Relevante næringer:

 • Jordbruksnæringen
 • Havbruksnæringen
 • Skogbruksnæringen
 • Renovasjon- og avfallsselskap
 • Andre leverandører av biologisk materiale
 • Sluttbrukere, som transportsektor og gassleverandører

Start dialog og nettverk for å belyse mulighetene for biogassproduksjon.

Prosjektet er et samarbeid mellom:

 • næringen
 • forvaltningen
 • FoU-miljøer på Helgeland

Prosjektet har fem medeiere:

 • Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL)
 • LetSea AS
 • BioMiljø AS
 • Nordland Bondelag
 • Skognæringsforum Nordland

Alstahaug kommune og Sentrum næringshage er prosjektpartnere, mens prosjektet ledes av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) på Tjøtta.

Prosjektet har også koblet til seg flere kompetansemiljøer og kontakter i perioden:

 • Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg
 • EcoPro biogassanlegg
 • Greve biogassanlegg
 • NORSØK
 • NIBIO Tingvoll og NIBIO Ås

Østfoldforskning har hatt ansvar for bedriftsøkonomisk analyse.

Beliggenhet for biogassanlegg

Basert på erfaringer fra tidligere forprosjekter anbefales det å vurdere lønnsomheten av biogassanlegg på flere beliggenheter.

I mulighetsstudien for biogassanlegg på Helgeland vurderte de ulike beliggenheter for anlegget. Istedenfor å anbefale én beliggenhet presenterte de heller alle plasseringer som i større eller mindre grad var lønnsomme. Ved å ikke låse seg til én beliggenhet ville de få mer spillerom overfor investorer når de skulle skaffe midler til å realisere anlegget.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid