Beregne effekten av klimatiltak

Regnearket beregner klimaeffekten av biogassproduksjon fra husdyrgjødsel, matavfall og avløpsslam, både i form av redusert lagringstid og av å erstatte fossile energivarer med biogass.

Nasjonal biogasstrategi

Biogass er et klimatiltak som kan bidra til nasjonale utslippsreduksjoner mot 2030 og til målet om at Norge skal omstille seg til et lavutslippssamfunn i 2050. Med denne strategien legger Regjeringen frem virkemidler for å legge bedre til rette for produksjon og bruk av biogass i Norge.

Eksempler

Videre veiledning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid