Det offentlige skal stille klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser

Kommune, fylke og stat kjøper inn varer og tjenester for om lag 600 milliarder kroner årlig. Klimabelastningen fra slike innkjøp er på rundt 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk.

Kommunene og fylkeskommunene skal bidra til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Gjennom å stille miljøkrav i sine innkjøp kan de bidra til å påvirke og utvikle miljøvennlige løsninger i markedet. Anskaffelsesregelverket stiller derfor tydelige krav i lov og forskrift til at det skal stilles miljøkrav i anskaffelser, og at klimavennlige løsninger skal fremmes der det er relevant.

Klima- og miljøkrav er spesielt relevant i bygg og anlegg, transport, avfall og vann og avløp. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) veileder og bistår offentlige innkjøpere med konkrete verktøy og råd.

Anskaffelser henger sammen med klima- og energiplanen

Kommunens klima- og energiplan er ett av flere viktige strategiske dokumenter for å fremme hensyn til klima, energi og miljø i kommunens anskaffelser. Planen bør brukes som et verktøy for forankring av klima- og miljøkrav i anskaffelser. Mange kommuner har også egne anskaffelsesstrategier. Klima- og energiplanen og anskaffelsesstrategien bør henge godt sammen.

Livssyklusberegninger og gode rutiner kan spare både penger og miljø

Investering og drift er ofte adskilt både på budsjett og virksomhetsområde i kommunen. Klima- og energiplanen og anskaffelsesstrategien kan legge føringer for at investeringer og drift skal ses i sammenheng. For eksempel ved at livssykluskostnader beregnes for anskaffelsene. Ved å beregne livssykluskostnader kan kommunen få oversikt over hvilken økonomisk gevinst eller kostnad tiltakene gir på lengre sikt. Ofte kan høyere investeringskostnad veies opp av lavere driftskostnader. Eksempler på dette er energieffektivisering i bygg og anskaffelser av elbiler til kommunens egen drift.

Det kan også være mye å hente på å gjennomgå rutinene for innkjøp. For eksempel kan transportbehovet og kostnadene knyttet til levering ofte reduseres vesentlig dersom innkjøp planlegges godt, samles opp i større enkeltleveranser og leveres med sjeldnere intervall.

Markedsdialog gir kunnskap om grønne løsninger

Tydelige miljøkrav og dialog med markedsaktører gir leverandørene kunnskap om kommunens behov og utfordringer. Samtidig får innkjøperen informasjon om muligheter i markedet for grønne løsninger.

Kommunen kan få hjelp til å legge til rette for markedsdialog, for eksempel fra Leverandørutviklingsprogrammet. Dette er et samarbeidsprogram som legger til rette for dialog mellom det private og det offentlige. Målet er å få flere innovative og grønne offentlige anskaffelser.

Veiledere til kommunale klimatiltak

Miljødirektoratet har laget flere veiledere med praktiske tips og råd, basert på gjennomførte prosjekter i kommunene, blant annet kommuner som har fått støtte fra Klimasats. Her er noen relevante veiledere hvor klimakrav i anskaffelser er et viktig virkemiddel:

Andre nyttige lenker

Eksempler til inspirasjon

Felles kunnskap og klimakrav i 50 kommuner

I 2020 fikk Viken fylkeskommune penger fra Klimasats til å ansette klimarådgivere som skal hjelpe 50 kommuner med konkrete klimakrav, blant annet i bygg og anlegg, og transport.

Prosjektet er en videreføring og utvikling av prosjektet "Felles innkjøp og deling av klimakompetanse" i regi av Klima Østfold.

Oslo kommunes anskaffelsesstrategi og konkrete krav

En kommune som har jobbet strategisk med klima- og miljøkrav i egen anskaffelsesstrategi er Oslo kommune. På deres nettsider finner du Oslos anskaffelsesstrategi og Oslos krav til sine leverandører innenfor både transport, bygg og anlegg, mat og plastprodukter med mer.

Podcast om hvordan Trondheim anskaffer fossilfrie anleggsplasser

I episoden "Den grønne anleggsplassen" møter du anskaffelsesrådgiver i Trondheim kommune, som jobber med å gjøre anleggsplasser mer klimavennlige.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid