Nedenfor er en kort beskrivelse av de tre prosjektene, med lenker til selve budsjettet og eventuell annen informasjon.

Oslo kommune

Klimabudsjettet til Oslo kommune er avgrenset til direkte utslipp og tar utgangspunkt i Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsregnskap. Referanseåret i klimabudsjettet er 2009. Referansebanen er basert på en framskriving av klimagassutslippene i Oslo for perioden 2018-2030, utarbeidet av CICERO.

Hamar kommune

Utslippsstatistikken og referansebanen i klimabudsjettet til Hamar kommune baserer seg på et klimaregnskap som kommunen har fått utarbeidet av Asplan Viak. Dette klimaregnskapet omfatter både direkte og indirekte utslipp. Klimabudsjettet til Hamar kommune inneholder for øvrig en egen oversikt over utslippene fra kommunal virksomhet, beregnet på grunnlag av KOSTRA-tall.

Råde kommune

Klimabudsjettet til Råde kommune er basert på Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsregnskap. Det inneholder ingen spesifikk referansebane og har sortert effekten av enkelte klimatiltak som lav/middels/høy effekt. Klimabudsjettet omfatter kun direkte utslipp.

Andre ressurser

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid