Kvalitet i kommunikasjonen har stor betydning for:

 • om kolleger, befolkning og andre berørte parter forstår saken
 • at kommunen skal få relevante innspill
 • at administrasjon og folkevalgte kan ta gode beslutninger
 • oppslutningen om klimatiltak internt i kommunen og blant innbyggerne

Hvordan få til god kommunikasjon

Kommunene har generelt høy troverdighet i lokalsamfunnet og har muligheter for å skape engasjement for klimatiltak blant innbyggere, næringsliv og i organisasjoner. Mange av disse ønsker å bidra til et mer klimavennlig samfunn, og kommunen kan være med å tilrettelegge for dialog, samarbeid og ulike aktiviteter som støtter opp om dette.

Administrasjonen, folkevalgte, lokalt næringsliv, innbyggere og andre ønsker ofte å få svar på mange av disse spørsmålene:

 • Hvordan angår dette meg?
 • Kostnader og risiko ved å gjennomføre tiltaket?
 • Hva er gevinstene ved tiltaket – for meg og lokalsamfunnet?
 • Har andre gjort noe lignende – og hva var erfaringene deres?

Et tiltak kan ha konsekvenser både på enkeltpersoner, virksomheter og samfunnet. Synliggjør at et tiltak er viktig for å kutte utslipp av klimagasser, men også at det gir effekter som mindre støy, bedre luft, bedre folkehelse, skape et mer attraktivt lokalsamfunn etc. Eventuelle ulemper bør også beskrives for å gi et realistisk bilde av endringene.

 • snakk og skriv slik at andre forstår og kjenner seg igjen i problembeskrivelsene
 • undersøk hva målgruppen din er opptatt av og hva slags kunnskap de har fra før
 • involvér berørte parter tidlig nok i prosesser til at de har reell mulighet til å påvirke. Still dem spørsmål for å forstå deres interesser og svar på spørsmål så godt du kan.
 • hvis tiltaket oppleves som urettferdig for enkelte, vurder hvordan ulempene for disse kan reduseres.
 • hvis mange er usikre på om tiltaket vil fungere godt, vurder om det er aktuelt å innføre endringen i en prøveperiode først
 • vurder hvem som er rett avsender av et budskap slik at du sikrer at avsender har troverdighet blant mottakerne.

Kommunikasjon bidrar først og fremst til økt kunnskap.

For å endre vanene og handlingene våre, kreves ofte et samspill mellom kommunikasjon og konkret tilrettelegging som gjør det enklere å ta klimavennlige valg. For eksempel at det blir lettere å erstatte bilbruk med kollektivtransport, sykkel eller gange, samtidig som man informerer godt om mulighetene og fordelene.

Det kan også være effektivt å gi ansatte og innbyggere mulighet til å teste ut klimavennlig teknologi og atferd – for eksempel at ansatte får prøve elbiler eller elsykler i forbindelse med jobb.

Det kan være vanskelig nok å overbevise en enkelt person om at endring kan være lurt, og enda vanskeligere å få med en større gruppe. I stedet for å involvere én person fra en gruppe, forsøk å involvere flere – gjerne personer med ulike roller i gruppa. Det kan sikre bedre og bredere forankring og kunnskap i gruppa fra starten av.

Fortell folk om utfordringene og risiko fra klimaendringer, samtidig som du synliggjør muligheter og løsninger. Kunnskap er nødvendig for å forstå betydningen av klimaendringene, men uten tydelige handlingsalternativer og muligheter til å bidra kan vi lett bli passivisert.

Se om du i kommunikasjonen kan:

 • gi relevante fakta om klimautfordringen
 • forklare hvilke tiltak som kan bidra til å løse utfordringene
 • beskrive eventuelle positive synergier fra tiltaket
 • gi konkrete råd om hvordan mottakeren kan bidra

Tilpass formidlingsmetode og valg av kommunikasjonskanal for å treffe folk i de kanalene de er. For eksempel er sosiale medier viktige informasjonskanaler for mange, og der deles kunnskap og meninger med andre.

Du kan også snakke om klima med dem som ikke jobber med klima til daglig.

Klimautfordringen løses bare om alle deler av samfunnet bidrar.

Formidlingsmetoder

Den beste formidlingen er den som er relevant og engasjerende Sett deg godt inn i hva ulike mottakere trenger av informasjon, og hvordan de enkelt kan få tilgang på informasjonen.

Det er også en stor fordel om kommunen legger til rette for tilbakemeldinger og spørsmål/svar, slik at særskilte informasjonsbehov fanges opp.

 • sosiale medier
 • webinarer
 • egne nettsider og nyhetsbrev
 • lokale medier – artikler, innlegg og annonser
 • delta på arrangementer med stand, innlegg etc.
 • samarbeidspartneres kanaler
 • informasjon direkte til målgruppen
  • til innbyggerne via postkassen
  • til foreldre og barn, gjennom skoler og barnehager
  • informasjon gjennom biblioteket eller andre offentlige steder hvor målgruppen oppholder seg
 • informasjonsmateriell som brosjyre, informasjonsplakat, oppskriftshefter eller lignende
 • kurs
 • workshop
 • frokostmøte
 • presentasjon
 • utstilling eller stand
 • aktivitetsdag med leker og quiz

Arrangementer hvor målgruppen er aktiv deltager, vil kunne skape engasjement, entusiasme og potensielt en mer langvarig holdningsendring.

Eksempler på formidlingsarbeid

Her finner du eksempler på formidlingsarbeid i Klimasats-støttede prosjekter:

Nyttige lenker

Miljødirektoratets formidlingsarbeid

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har vi laget veiledning, eksempler, webinarer og annet materiell. Målet er å kunne hjelpe kommunene med å planlegge og gjennomføre klimatiltak.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid