Oppvarming av bygninger og drivstoff til landbruksmaskiner med fossil olje og gass gir utslipp av klimagasser. Mulighetene for å bruke fornybar energi i driftsbygninger blir stadig bedre, dette kan være solenergi, jord- og bergvarme samt bioenergi.

Jordbruket produserer biogass fra gjødsel. Ved å bruke bioenergi til oppvarming av bygninger og biodrivstoff til landbruksmaskiner, reduseres utslippene av klimagasser dersom de erstatter fossile brensler. Produksjon av biogass vil også redusere metan- og lystgassutslipp fra gjødsellager og lystgassutslipp fra spredning av gjødsel.

Fornybar energi i landbruksbygg

Tiltak som øker fornybar energiproduksjon og -effektivisering i landbruksbygg:

 • Bytte ut fossil energibruk i driftsbygninger i jordbruket og i gartnerier med fossilfrie alternativer
 • Utvikle nær- og fjernvarmenett der varmeforsyningen er basert på biobrensler fra egne skoger eller lokale landbruksforetak.
 • Produksjon av biokull med muligheter for å bruke varmen i produksjonsanlegget i nærvarmenett
 • Produsere biogass fra husdyrgjødsel til oppvarming
 • Energiøkonomisering i driftsbygninger og boliger
 • Samarbeide med bygg- anleggsbransjen om sambruk av utslippsfrie tørkeaggregater. Tørkeaggregatet kan nyttiggjøres hos kornbonden om høsten, og brukes til byggtørk og byggoppvarming i byggebransjen om vinteren.

Fornybart drivstoff på landbruksmaskiner

Tiltak som øker bruk av fornybart drivstoff på landbruksmaskiner:

 • Investere i utslippsfrie landbruksmaskiner og maskiner på biogass
 • Øke andelen biodrivstoff til landbruksmaskiner og kjøretøy
 • Redusere bruk av diesel i landbruksmaskiner og transport, for eksempel gjennom
  • drivstoffgjerrige kjøreteknikker
  • presisjonskjøring ved hjelp av GPS for å unngå å kjøre flere ganger på samme areal
  • omfordeling av leiejord for å redusere transportkjøring

Forbud mot bruk av fossil mineralolje til oppvarming

Fyring med mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket blir forbudt fra 1.1.2025. Dette gjelder for eksempel veksthus, og bygg for dyrehold. Med mineralolje menes fyringsolje, diesel med videre. 

Kommunen er myndighet for det nye regelverket, og kan blant annet føre tilsyn med at forbudet overholdes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid