Kommunen bør tilrettelegge for sykkel og gange i arealplanleggingen. Elsyklister og vanlige syklister har mange av de samme grunnleggende behovene, for eksempel et sammenhengende og trygt sykkelveinett og mulighet til å parkere sykkelen.

Kommunen kan koble satsing på elsykkel til areal- og transportplanleggingen ved å planlegge for økt bruk av elsykkel i

  • kommunale sykkelstrategier
  • reguleringsplaner
  • gatebruksplaner
  • investerings- og driftsbudsjetter

Kommunene har et ansvar for å sikre grunnleggende infrastruktur for sykkel og gange langs offentlige veier, kollektivknutepunkter, offentlige steder og offentlige bygg. Økt bruk av elsykkel gjør at det er enda viktigere for kommunen å satse på gode sykkelveier og sikker sykkelparkering.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid