Redusere bilbruk ved tiltak og regulering

Restriktive tiltak som øker kostnadene eller tidsbruken ved bilkjøring, gjør kollektivtransport, gange og sykkel mer attraktivt. Ved mindre biltrafikk blir det mindre kø, og reisetiden med buss i rushtiden blir kortere.

Aktuelle tiltak

 • arealplanlegging
 • hastighetsbegrensninger
 • permanent stengning av veier
 • begrense veikapasiteten på andre måter
 • fartsdumper
 • rushtidsavgifter
 • bompenger

Beregne effekten av klimatiltak

Regnearket under beregner klimaeffekten av endringer i kjøretøyteknologi og antall kjørte kilometer for person- og varebiler. 

Kommunen er myndighet for kommunale veier. Vegloven, vegtrafikkloven og tilhørende forskrifter gir kommunen hjemler til å iverksette trafikkregulerende tiltak på kommunale veier.

Samarbeid på tvers av kommunens sektorer og virksomheter vil være en forutsetning for mange av tiltakene. Dette gjelder særlig i kommunens roller som skole- og institusjonseier, tjenesteleverandør, veieier og samfunnsutvikler.

Noen tiltak kan gjennomføres med virkemidler kommunen har som planmyndighet, grunneier, skoleeier og samfunnsutvikler. Andre tiltak forutsetter samarbeid med fylkeskommune og Statens vegvesen. 

Samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og næringsaktører kan også være en forutsetning for gode tiltak. Samarbeid tidlig i planleggingen kan bidra til å redusere konfliktnivået ved gjennomføring.

Fylkeskommunen er myndighet for fylkesveier. Vegloven, vegtrafikkloven og tilhørende forskrifter gir fylkeskommunen hjemler til å iverksette trafikkregulerende tiltak på fylkesveier.

En viktig oppgave for fylkeskommunen vil være å bidra til gode sammenhenger mellom trafikkregulerende planer og tiltak på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Fylkeskommunen kan bidra som regional planmyndighet og koordinator, regional samfunnsutvikler og som skoleeier.

Parkeringstiltak

Tiltak som gjør parkering dyrere eller mindre tilgjengelig kan gjøre det mindre attraktivt å benytte bil. Det kan også føre til at flere går, sykler og reiser kollektivt.

Aktuelle tiltak

 • redusere parkeringskapasiteten
 • heve prisen på parkering
 • begrense parkeringsmulighetene i nye utbygginger

Som planmyndighet kan kommunen:

 • Legge begrensninger på parkeringskapasiteten gjennom reguleringer i kommunedelplaner og reguleringsplaner.
 • Fastsette reguleringsbestemmelser om øvre og nedre grense for parkeringsdekning etter plan- og bygningsloven.

Som veieier og grunneier kan kommunen:

 • redusere parkeringskapasiteten
 • heve prisen på parkering
 • begrense parkeringsmulighetene i nye utbygginger
 • intensivere kontrollene i etablerte områder

Samarbeid på tvers av kommunens sektorer og virksomheter kan være et viktig virkemiddel. Noen tiltak bør også gjennomføres i samarbeid med andre kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen eller private grunneiere. For eksempel kan det være ønskelig å samkjøre parkeringsbestemmelser på offentlig og privat eiendom, eller på tvers av kommunegrenser. Frivillig samarbeid forventes å gi bedre resultater enn at kommunen utelukkende bruker sin reguleringsmyndighet.

Som regional planmyndighet og samfunnsutvikler kan fylkeskommunen samarbeide med andre fylker, og støtte opp om tiltak på kommunalt nivå. Fylkeskommunen kan også bidra som skoleeier og veieier.

Relevante ressurser

Eksempler fra Klimasats
Videre veiledning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid