Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg ved naturbrukskolene

Fylke: Telemark
Søker: TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Feb 2018
Type tiltak: Biogass, Holdning og undervisning
Søknad:
Tilsagn:

Biogass Oslofjord ville se på:

  • potensialet for biogassanlegg ved naturbruksskolene i Norge
  • utdanningsmuligheter rundt disse anleggene

Biogass Oslofjord mente det var nødvendig å spre biogassutbyggingen til utdanningsinstitusjonene for å øke kunnskapen om produksjon og drift av biogass og om utslippsreduksjon.

Målet med studien var:

  • Å vurdere hvilke naturbruksskoler i Norge som kunne være relevante for gårdsbaserte biogassanlegg.
  • Å vurdere mulige ringvirkninger av produksjonen, som å heve kompetansen og spre den, og ikke minst kutte utslipp.

Biogass Oslofjord kom frem til at:

  • Flere av skolene hadde potensial for biogassproduksjon på gårdsbruket.
  • Det var stort potensial for både å heve kompetansen og spre den, kutte utslipp og få et tettere samarbeid med høyere utdanning og FoU.

Telemark fylkeskommune søkte om Klimasats-midler på vegne av fylkessamarbeidet Biogass Oslofjord. Kostnadene til prosjektet skulle dekke mulighetsstudien. Siden de selv satt med den nødvendige kunnskapen for å gjøre utregningene, og hadde tid til å gjennomføre studien, ble kostnadene betraktelig lavere enn budsjettert.

Relevante lenker