Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimavennlig offentlig bygging

Fylke: Vestfold
Søker: SANDE KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Klimavennlig sentrumsutvikling er høyt prioritert i Sande kommunes områdeplan for Sande sentrum. I forbindelse med planlegging av nye skolebygg i Sande sentrum ønsket derfor Vestfold-kommunen å få utredet effektive energiløsninger for skolebyggene. Kommunen fikk støtte til forprosjektet fra Klimasats i 2016.

Resultater og erfaringer

  • Det er gjort vurderinger av energiforsyningsløsningen for en kombinert barne‐ og ungdomsskole i Sande sentrum.
  • Resultatene fra forprosjektet er at kommunen går videre med å etablere et nærvarmeanlegg basert på flisfyring med en forsyningskapasitet på ca. 5 000 000 kWh per år.
  • Det ble også utarbeidet en liste over enkle og kostnadseffektive tiltak for bygging av skoler, flere av dem med direkte klimagassreduserende effekt.
  • Tiltakslisten er tatt inn som minstekrav i utviklingsentreprisen.
  • Kommunen har valgt å gå videre med konseptet Trekløver, som ivaretar klimaintensjonene i konkurransegrunnlaget og en helhetlig klimatankegang.