Klimasats-prosjekt

Forprosjekt Bygdepakke Bø

Fylke: Telemark
Søker: BØ KOMMUNE
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2018
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Forprosjektet til Bygdepakke Bø handler om å overføre idéen om bypakker til små og mellomstore tettsteder som ikke kvalifiserer til bypakkeordningen. Bygdepakke Bø er den første av sitt slag i Norge. Prosjektet er i så måte en pilot for økt kunnskap og erfaringsbygging rundt bærekraftig transport i små og mellomstore tettsteder. Målet for prosjektet er å legge grunnlaget for redusert bilbruk i Bø sentrum og å inspirere flere til å sykle, gå og reise kollektivt. 

Forprosjektet har senere blitt videreført i et treårig hovedprosjekt kalt Bygdepakke Bø og Sauherad. 

Resultater

  • På oppdrag fra Bø kommune har Transportøkonomisk institutt sett på hvordan den norske bypakke-strukturen kan tilpasses en bygdekontekst (se under for lenke til rapporten).
  • Det har blitt utarbeidet en sykkelplan for økt sykkelandel i kommunen.
  • Bø kommune innhentet ekstern fagkompetanse som utarbeidet en gatebruksutredning og en parkeringsutredning. Disse utredningene har vært viktige for utarbeidingen av hovedprosjektet.
  • Forprosjektet til Bygdepakke Bø er fullført og hovedprosjektfasen (2018-2020) er nå godt i gang. Målet er å oppnå nullvekst i personbiltrafikken gjennom Bø sentrum og å inspirere flere til å sykle, gå og reise kollektivt i og mellom attraktive steder i Midt-Telemark.

Erfaringer

  • Organisering og forankring har vært viktig for å lykkes med prosjektet. Prosjektet har vært organisert med styringsgruppe, prosjektgruppe, arbeidsgruppe og ulike ressursgrupper. Hensynet til forankring har blitt ivaretatt ved at partene har hatt ansvar for å følge opp målsettinger og føringer i overordnete areal- og transportplaner.
  • For å involvere flere næringslivsaktører og frivillige i prosjektet har det blitt opprettet ad‐hoc‐grupper innenfor de ulike arbeidspakkene.
  • Tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører har vært avgjørende. Det har løftet kvaliteten på resultatene at både fylkesmann, fylkeskommune og Statens vegvesen har deltatt i arbeidet.
Relevante lenker