Klimasats-prosjekt

Forprosjekt fra slam til biogass

Fylke: Troms
Søker: MÅLSELV KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Målselv kommune har behov for å øke kapasiteten på behandling av kloakkslam, og har utredet muligheten for å produsere biogass

Produsere biogass og redusere klimagassutslipp

Ved å produsere og bruke biogass i stedet for fossilt drivstoff, vil kommunen kunne kunne redusere klimagassutslippene. Kommunen har utredet:

  • om teknologien er tilpasset slammengden som de forventer å behandle
  • om de har kapasitet til å ta imot organisk materiale fra Nortura og Troms Potet
  • muligheten for å bruke biogass i kommunale kjøretøy og bruke restutslippet i jordbruksproduksjon

Ikke nok råstoff tilgjengelig

Utredningene viser at det ikke er nok slam for en økonomisk forsvarlig biogassproduksjon. Prosjektet ble derfor avsluttet før alle delmålene var gjennomført.