Klimasats-prosjekt

Forprosjekt nye energistasjoner

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2019
Type tiltak: Energistasjon, Forprosjekt, Hydrogen
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bergen kommune har utredet energistasjoner for fossilfri energi til kjøretøy over 3,5 tonn. Dette er fortrinnsvis godstransport og anleggsmaskiner. Kommunen har sett på behov og muligheter i år 2025, da de antar at det blir et bredt spekter av energiprodukter i fremtiden. Det er også forventet at flere nye distributører etablerer seg i området i årene som kommer.

Svært nyttig med dialogkonferanse

Som del av arbeidet ble det arrangert en dialogkonferanse med relevante aktører fra energidistribusjon, transport og offentlige sektor. Kommunen trekker fram dialogkonferansen som veldig nyttig. På konferansen gikk de gjennom fremtids-scenarioer, og aktørene ga innspill til ønsker og behov for å få til en ønsket utvikling. 

Behov for egnede arealer

Utredningen peker særlig på behovet for å sette av egnede arealer for fremtidens energistasjoner. Kommunen bør ta en aktiv rolle i tilretteleggingen av arealer, og tidlig i prossesen ha dialog med markedsaktører for å finne gode, konkrete tomtealternativer.

Noen viktige funn og anbefalinger er listet opp her, men hele utredningen kan lastes ned under.

  • Dagens energistasjoner er ikke tilpasset fremtidens energibærere, og ledige arealer i eksisterende stasjoner vil i hovedsak brukes til hurtiglading for personbiler.
  • Det må etableres nye og store energistasjoner i randsonen til Bergen som betjener alle typer kjøretøy, der flere aktører kan gå sammen om et bredt tjenestetilbud.
  • Flerbruksstasjoner med 5–10 forskjellige drivstoff, og separat infrastruktur for store og små kjøretøy, vil kreve minimum 10 dekar. Ved optimal tilrettelegging kan arealbehovet reduseres.
  • For yrkesbilsjåfører med faste hviletider, må det også være servicetilbud utover drivstoff.
  • Kommunen bør arrangere enda en dialogkonferanse med drivstoffdistributørene når de har funnet konkrete tomtealternativer.
  • Kommunen har mange virkemidler for å stimulere overgangen til fossilfri transport. Eksempler kan være bompengesatser og klimarettede transportvilkår ved kjøp av varer og tjenester.
Relevante lenker