Klimasats-prosjekt

Klimavennlig byutvikling – Drøbak tettsted

Fylke: Akershus
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2017
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Frogn kommune har som mål å utvikle en sammenhengende by med aktivt næringsliv og boligområder mellom Gamle Drøbak som levende kommunesenter og Dyrløkke som kommunens andre bysentrum.

Kommunen ønsket å bruke områdereguleringsplanen for Dyrløkke, Ullerudsletta og Seiersten til å utvikle en sammenhengende klimavennlig infrastruktur for bolig, næring og transport i kombinasjon.

Resultater

  • Kommunen har benyttet Rambøll for å utrede løsninger for bærekraftig transport i de områdene som skal utvikles fremover. Utredningen (se lenke under) er lagt til grunn i utarbeidingen av førsteutkast til områdereguleringsplan for Seiersten, Ullerudsletta og Dyrløkke, blant annet i forslag til bestemmelser. Utkast til tiltak vil bli fremlagt og drøftet som en del av førstegangsbehandling av Byutviklingsplanen.
  • Kommunen har en klar prioritering av ønskede transportformer. Disse følger den omvendte transportpyramiden, der ferdsel til fots er den aller beste løsninger, deretter sykkel, før kollektivtransport, utslippsfrie kjøretøy og til slutt biler på fossilt brensel (se illustrasjon over). Dette er et enkelt, men effektivt verktøy i kommunal planlegging.
  • Utredningen er også benyttet som kunnskapsunderlag i flere planarbeid, herunder arbeidet med nylig revidert Kommuneplan samfunnsdel 2019-2031 i Frogn kommune

Erfaringer

  • For å forbygge sårbarhet når nøkkelpersoner slutter i kommunen, kunne utredningen vært bredere forankret internt for å sikre eierskap og kompetanseheving.
  • Tettere oppfølging og mer dialog mellom Frogn kommune og de eksterne konsulentene hadde også bidratt til økt kompetanseheving til kommunen.