Klimasats-prosjekt

Atrå barne- og ungdomsskole

Fylke: Telemark
Søker: TINN KOMMUNE
Tilskudd: 4 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tinn kommune har bygd en ny skole og flerbrukshall i klimavennlige materialer. Skolen stod ferdig i 2020.

Målet om utslippskutt oppnådd

Målet var å redusere utslippene med 30 prosent, sammenliknet med et referansebygg. Klimagassregnskapet viser at målet om utslippskutt ble oppnådd: Bygget har en utslippsreduksjon på totalt 44 prosent totalt for hele bygget over hele livsløpet (60 år).

Kommunen har kuttet utslipp fra materialer ved å velge klimavennlige alternativer og gjenbruke mest mulig. De har også lagt opp for effektiv drift og forenkling av tekniske systemer.

Noen av tiltakene som ble gjennomført i prosjektet:

  • kompakt og materialeffektivt bygg
  • massivtre i vegg og bærekonstruksjoner
  • lavkarbonbetong og resirkulert stål
  • malmfuru kledning
  • kartlegging og gjenbruk av inventar
  • energibehov på passivhusnivå
  • nærvarme basert på lokal bioflis

Klimasats-støtten har gitt bedre forankring for miljøtiltak

Kommunen rapporterer at Klimasats-støtten har forankret miljøtiltakene i hele prosjektgruppen. Dette har, til tross for et stramt budsjett, bidratt til at mange flere miljøhensyn enn forventet har blitt ivaretatt. Prosjektet har også fått mye oppmerksomhet fra omkringliggende kommuner, og det ser ut til at spredningseffekten er stor. 

Prosjektet ble noe forsinket, og av økonomiske grunner ble energiambisjonene justert ned fra nesten nullenerginivå til passivhusnivå. Hovedutfordringene i prosjektet har ifølge kommunen vært økonomi og lokal kompetanse.

Relevante lenker