Klimasats-prosjekt

Balsfjord – en klimavennlig industrikommune

Fylke: Troms
Søker: BALSFJORD KOMMUNE, RÅDMANNENS STAB
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Sep 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Klimahensyn i ny kommuneplan

Balsfjord kommune har innarbeidet klimahensyn i en ny samfunnsdel, og ved oppdatering av arealdelen i kommuneplanen. Utkast til ny kommuneplan ble lagt fram i slutten av 2019. 

Kommunen ville spesielt legge til rette for klimahensyn i industrietablering og tungtransport. Det ble også lagt opp til en rekke seminarer for ansatte, kommunestyret, næringslivet, skolen og befolkningen generelt. På grunn av mangel på ressurser, måtte en del av medvirkningstiltakene nedjusteres. 

Arealbruk som gir mange positive effekter

I arbeidet med kommuneplanen har arealbruk som gir positive virkninger for samfunn, miljø og klima blitt prioritert. Samtidig har tiltak som reduserer klimagassutslippene blitt vektet tyngre. Fra å kun tenke på klimatilpasning, er nå også målet om et klimavennlig lavutslippssamfunn med reduserte klimagassutslipp inkludert i planen.

Tiltak som reduserer klimagassutslipp

Den langsiktige arealdisponeringen i kommunen skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom følgende tiltak:

  • fortetting i boligområder og tjenestetilbud konsentrert i tre mer kompakte sentra
  • samlokalisering av industri og transportaktiviteter
  • økt bruk av grønn energi fra stamnettet til grønnere industrietableringer
  • havneutbygging med landstrøm for å få mer gods fra vei til sjø
  • videreutvikle landbruket i kjerneområder, med nærhet til mottak for videreforedling og underleverandører
  • tilrettelagge arealer for flyplass for elektriske taxifly og droner
Relevante lenker