Klimasats-prosjekt

Bærum Ressursbank

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Feb 2018
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Bærum Ressursbank er et samarbeidsprosjekt i regi av Bærum kommune knyttet til masseforvaltning. I prosjektet samarbeider entreprenører, grunneiere, utbyggere, transportører, forskningsmiljøer og myndigheter for å håndtere og utnytte den store mengden overskuddsmasser som vil bli generert fra mange store infrastrukturprosjekter i Bærum med omegn de kommende årene. Blant disse kan Ringeriksbanen, Fornebubanen og ombygging av E16 og E18 nevnes.  

Nyttig forprosjekt-rapport

I dette prosjektet er det spesielt nyttig å merke seg forprosjekt-rapporten (se lenke under) som inneholder mye relevant kunnskap for andre kommuner som vil ta tak i samme utfordring.

I perioden 2020-2030 blir det tilgjengelig betydelige ressurser i form av steinmasser og bygningsmaterialer. Foreløpige volum er cirka 14 millioner kubikkmeter stein og løsmasser, tilsvarende cirka 943 000 lastebillass. Gjenbruk av disse overskuddsmassene vil resultere i lengre levetid for materialene, mindre produksjon av nye masser og kortere transportavstander, og dermed reduserte CO₂‐utslipp.

Bærum Ressursbank ble i 2019 nominert til prisen "Årets lokale klimatiltak" i en konkurranse arrangert av Miljøstiftelsen Zero, KS og Kommunalbanken.

Resultater

 • Forprosjektet ble i fjor videreført i et hovedprosjekt, begge støttet med Klimasats-midler. Dette er et nybrottsarbeid som aldri før har vært gjennomført.
 • Det er identifisert en stor nytteverdi ved samhandling vedrørende masseforvaltning av overskuddsmasser fra utbyggingsprosjekter. Det er identifisert betydelige klima‐ og miljøgevinster ved et koordinert samarbeid.
 • Det er også utredet hva som skal til for å gå videre med å etablere en fysisk ressursbank. Utredningen omfatter systembeskrivelse, arealbehov, lokaliseringer, miljøsikringsprinsipper samt transport og håndtering av ressurser.
 • Dialog og samarbeid mellom næringsaktører og myndigheter i prosjektet har bidratt til:
  • at samarbeid mellom utbyggingsprosjekter er etablert, noe som vil føre til bedre total masseutnyttelse
  • at aktører som tar imot og behandler masser har fått en arena for erfaringsutveksling, noe som også vil bidra til bedre håndtering og bearbeiding av massene.
  • en bedre koordinert regional masseforvaltning gjennom samarbeid på kommunalt og fylkeskommunalt nivå
  • økt forståelse mellom miljømyndigheter og utbyggere og entreprenører
 • Prosjektresultatene har stor overføringsverdi til andre kommuner, utbyggere og næringsaktører.

Erfaringer

 • De siste årene har sirkulær økonomi knyttet til utnyttelse av overskuddsmasser fra utbyggingsprosjekter fått økt oppmerksomhet. Å få til endringer i praksis er likevel krevende og tar tid. Arbeidet som har blitt gjennomført i regi av Bærum Ressursbank, har bidratt til å få fortgang i dette. Prosjektdeltakerne har fått en bedre forståelse for og et økt fokus på å ta vare på de ressurser som overskuddsmasser utgjør.
 • I prosjektet Bærum Ressursbank har man erfart hvor viktig tett samarbeid og god dialog mellom private og statlige aktører og forskjellige myndigheter er for å få til bedre masseforvaltning.
Relevante lenker