Klimasats-prosjekt

Biogass fra saltvannsbasert landbasert akvakultur

Fylke: Rogaland
Søker: UTSIRA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Utsira kommune har utredet muligheten for å produsere biogass av slam fra det planlagte settefiskanlegget på Utsira. Et biogassanlegg som bruker avfall fra sjøvannsbasert materiale vil bli det første i sitt slag.

For lite råstoff til å produsere biogass

Kommunen kom fram til at det ikke er lønnsomt med biogassproduksjon på øya. Med dagens teknologi kan fiskeslammet kun utgjøre 15–20 prosent av det organiske tørrstoffinnholdet i råstoffblandingen, og kommunen har ikke nok annet råstoff. Det er heller ikke hensiktsmessig å transportere mer organisk avfall til øya.

Selge fiskeslammet

Kommunen ser en mulighet i å investere i et avvanningsanlegg for fiskeslammet for å redusere vekten slik at transportkostnader reduseres. Dermed kan tørrstoffet selges til biogassprodusenter på fastlandet.

Tilgang på energirikt fiskeslam, sprengt kapasitet på avfallshåndtering og et større marked for biogass er viktige drivere for å kunne etablere et anlegg i regionen.