Klimasats-prosjekt

Byanalyse og utvikling av byvekstavtale for "Innherredsbyen"

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 965 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Sep 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet en ambisiøs felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen, se lenke til hele strategien nedenfor.

Arbeidet er gjort sammen med kommunene Steinkjer, Verdal, Levanger, Inderøy, Snåsa og Frosta. Målet er å gjøre Innherred til en funksjonell, attraktiv og konkurransedyktig region. I prosjektet har de blant annet jobbet med politisk forankring i fylkeskommunen og kommunene, og ferdigstilt kunnskapsgrunnlaget.

Bedre samarbeid og færre konflikter

Prosjektet har ført til bedre samarbeid mellom kommunene, og har redusert konfliktnivået med innsigelsesmyndighetene. Det har også gitt økt kunnskap om sammenhengene mellom arealbruk og transport, som igjen har bidratt til bedre måloppnåelse. Andre positive effekter:

  • styrket omdømme gjennom godt samarbeid
  • større gjennomslag i samferdselsplaner og -budsjetter
  • mer attraktive, kompakte og levende byer og tettsteder

Postive effekter for klima og helse

Prosjektet har bidratt til å dra Innherred i en mer klimavennlig retning, men har også andre positive effekter. Ved mindre motorisert transport og bilkjøring, vil det gi helsebringende effekter ved at flere går og sykler, og et mer attraktivt bomiljø.

Suksesskriterier

For å lykkes med en felles klimavennlig areal- og transportstrategi, har fylkeskommunen listet opp følgende suksesskriterier:

  • Bruk tid til å bearbeide prosjektideen og lag et godt kunnskapsgrunnlag.
  • Hent kunnskap om tilsvarende prosjekter andre steder i landet.
  • Sikre forankring og deltagelse hos de involverte partene.
  • Ha nok utviklingskraft til å drive prosjektet, og bruk ressurser med ulike kompetanse og bakgrunn.
  • Ha en strukturert framdriftsplan, men vær samtidig fleksibel slik at planen kan tilpasses når dette er nødvendig.