Klimasats-prosjekt

Felles innkjøp og deling av klimakompetanse

Fylke: Østfold
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Prosjektet er et samarbeid mellom Klima Østfold, Vestfold klima- og energiforum og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og det er finansiert av Klimasats, Østfold fylkeskommune og egeninnsats fra kommunene.

Formålet er å gi bistand og veiledning til kommuner i innkjøp av fossilfrie klimaløsninger.

Prosjektet skal gjøre det enklere for kommuner å gjøre klimavennlige anskaffelser på ulike områder som kjøretøy, f.eks. tjenestebiler og driftsmaskiner, varer og tjenester, for eksempel drosjetjenester.

I tillegg til å bistå med kunnskap om tilgjengelig fossilfri teknologi, bistår prosjektet med gratis bistand og veiledning gjennom hele innkjøpsprosessen:

 • Dialog med leverandørmarkedet
 • Behovskartlegging
 • Undersøkelser og flåteanalyse
 • Utforming av ambisiøse kravspesifikasjoner og tildelingskriterier i nye innkjøp

Samlet har kommunene en betydelig innkjøpsmakt til å påvirke markedet og fremskynde tilgangen på klimavennlige alternativer. Derfor jobber de med spredning av gode innkjøpseksempler og felles innkjøp på tvers av kommunegrensene av kjøretøy og transportintensive varer og tjenester.

Resultater

 • Det er utviklet en innkjøpsordning for kjøretøy i Østfold fylkeskommune som følger et drivstoffhierarki. Det er også utarbeidet en tilhørende rutine for alle ansatte ved avrop på avtalen, slik at det kun anskaffes fossilfrie kjøretøy der det dekker behovet.
 • Bistand i konkrete innkjøpsprosesser med markedsdialog, researcharbeid og utarbeidelse av kravspesifikasjoner og tildelingskriterier. Blant annet i følgende anskaffelser:
  • persontransport (taxianbud) i Fredrikstad kommune
  • kjøretøy til helsetjenesten i Halden kommune
  • renovasjonstjenester i nye Viken fylkeskommune, med formål om mest mulig fossilfri transportandel
 • Det er også gjort en kartlegging av kjøretøyparkene i Østfold-kommunene av antall og andel fossilfrie kjøretøy og maskiner.

Erfaringer

 • Det er avgjørende å sette av tid og ressurser til forarbeid ved anskaffelser. En god planleggingsfase gjør det ofte mulig å stille konkrete og ambisiøse minimumskrav. Samarbeid med brukere av de kjøretøy/tjenester som skal kjøpes inn er også viktig for å lykkes.
 • I planleggingsfasen er kartlegging av behov, tilgjengelig teknologi og infrastruktur av den aktuelle varen eller tjenesten som anskaffes viktig.
 • Det er avgjørende å gå tidlig i dialog med marekdet for å kunne få til endringer som monner og oppnå et godt resultat. Det tar tid å påvirke markedet, men det er vilje hos leverandørene til å tilpasse seg nye forventninger og klimakrav fra kommunene.
Relevante lenker