Klimasats-prosjekt

Gålåsholmen – utnyttelse av deponigass

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 1 178 888
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2017 - Okt 2020
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hamar kommune har på vegne av Sirkula IKS fått støtte til å installere en gassturbin for å dra nytte av deponigass ved Gålåsholmen. Deponiet ble avsluttet i 1988 og produserer metangass, som ved søknadstidspunkt ble faklet. 

Resultater

Sirkula IKS har prosjektert og installert en gassturbin for å utnytte gassen fra deponiet til å produsere elektrisitet. Energien skal brukes til oppvarming av Gålåsholmen kretsløpspark som er tilknyttet anlegget. Tiltaket er estimert til å gi en utslippsreduksjon på 147 tonn CO2-ekvivalenter i 2021. Metanproduksjonen fra deponiet vil bli redusert med årene, og kommunen skriver i sluttrapporten at utslippsreduksjonen i 2030 vil ligge på omlag 90 tonn CO2-ekvivalenter.

Kommunen har erfart at det er viktig med egne ressurser og kompetanse til å drøfte løsninger med konsulent og leverandør. Dette gjelder både tekniske løsninger og de økonomiske sidene. 

Gålåsholmen kretsløpspark som er tilknyttet dette anlegget fikk en tredjeplass i KLPs klimapris i 2020. I lenken nedenfor finner du en film om kretsløpsparken og mer informasjon om prosjektet.

Relevante lenker