Klimasats-prosjekt

Klimavennlige arbeidsreiser

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 185 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2020
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Arendal kommune inviterte bedrifter og næringsliv til å bidra til redusert bruk av privatbil og til å fremme kollektiv, sykkel og gange. Videre ønsket de å bidra til samarbeid mellom bedriftsledelse og ansatte om å endre reisevanene og at de som sykler, går eller tar buss «premieres».

Bedriftene i Sørlandet Kunnskapshavn har blitt invitert til å inngå avtaler med Arendal kommune hvor de forplikter seg til å gi de ansatte et valg mellom bil eller klimavennlige frynsegoder, det vil si en premiering av valg av mer klimavennlige transportformer til jobb.

Prosjektet støttet bedriftene i arbeidet med å gjennomføre tiltak som:

  • Lage mobilitetsplan for bedriftene, der ledelse og ansatte deltar, åpne muligheter for andre transportformer og diskutere tiltak og virkemidler for å få dette til.
  • Visning av sanntid for busstider. Installasjon i de enkelte virksomhetenes resepsjoner og/eller intranett (Dette har Agder Kollektivtrafikk allerede løsninger for.)
  • Enkle løsninger for å booke sykler/elsykler til og fra møter.
  • Flexikort på buss tilgjengelig for ansatte.
  • Sykkelgodtgjørelser for de som benytter sykkel til jobb. f.eks. 20 minutter til å skifte og dusje
  • Gratis sykkelservise, dekkskifte
  • Bilpoolordning

Resultater

  • To lokale sykkelbutikker har sagt ja til å delta i prosjekter med kommunen. Bedriftene positive til å legge til rette for økt bruk av sykkel, gange og kollektiv. Noen bedrifter har egne ordninger med sykkelparkering og sykkelaktiviteter. Andre bedrifter mest opptatt av bilparkering. Det kom innspill og forespørsler om hvordan bedre tilbudet for buss. Agder KollektivTrafikk (AKT) deltok i møtene med bedriftene.
  • Før tiltakene satte i gang ble det gjennomført reisevaneundersøkelse. Den viste at kollektivtilbudet må bli bedre hvis det skal være aktuelt å endre reisevaner. Tilbud om bilpool på jobben vil også øke sjansen for å la privatbilen stå.
  • De ca. 50 bedriftene i Sørlandets kunnskapshavn har hatt mobilitet på en felles agenda. De har diskutert mulige felles ordninger og presentert hvilke ordninger de har hver for seg. Agder Kollektivtrafikk (AKT) har deltatt i fellesmøte med bedriftene, og fått innspill og ønsker og forslag til hvordan kollektivtilbudet kan forbedres.
Relevante lenker