Klimasats-prosjekt

Områdeplan for Ulsteinvik – fortettingsstrategi

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ULSTEIN KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Sep 2020
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ulstein kommune vil lage en ny områdeplan for sentrum, som skal følge opp en klar fortettingsstrategi i kommuneplanen. I dette prosjektet ble det gjennomført et parallelloppdrag som danner et bredere kunnskapsgrunnlag for områdeplanen. Det er gjennomført analyser av hvordan Ulsteinvik sentrum ser ut i dag, og laget rapporter og modeller for hvordan kommunen kan utvikle sentrum for framtiden, med hensyn til klima, miljø, fortetting og bokvalitet.

Kommunen startet med en grundig gjennomgang internt i administrasjonen av hva de faktisk ønsket og hadde behov for. Etter rådføring med Møre og Romsdal fylkeskommune landet kommunen på at et parallelloppdrag, der flere arkitektfirma er involvert, ville være en god metode for å komme videre. To arkitektfirma ble valgt ut og Bylivssenteret ble engasjert som samarbeidspartner. Det ble holdt flere åpne/digitale møter, workshops og befaringer. Innbyggerne i kommunen ble involvert gjennom folkemøter og artikler i lokalavisen, Facebook og 3D‐modeller gjennom programmet CityPlanner. De to arkitektkontorene presenterte sine ideer til administrasjonen og innbyggerne. Kommunen gikk så gjennom de to forslagene til arkitektene og alle innspillene som kom inn, og utarbeidet en evalueringsrapport (se under). Denne ble lagt fram for alle politiske utvalg.

Prosjektet har gitt kommunen mange nye ideer og innspill for den videre utviklingen av sentrum. Det har vært en bred medvirkningsprosess som har gjort innbyggerne oppmerksomme på hvilken retning kommunen ønsker at utviklingen av sentrum skal gå, mot et mer klimavennlig samfunn. Prosessen har skapt stort engasjement blant innbyggere til å komme med innspill og bli mer bevisst på hvordan sentrum kan utnyttes bedre mtp. miljøet, folkehelse og trivsel.